Ниигэм 6 nov 2020 408

​Буряад Уласай Толгойлогшо Сагаан Нуур һууринда заһабарилагдаhан бассейн хараба

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласай Толгойлогшо Мухар-Шэбэр аймаг тусхай хэрэгээр ошожо, юрэнхылэгшын Алас Дурнын тэдхэмжээр һэльбэн шэнэлэгдэһэн Сагаан Нуур һууринай “Горняк” гэһэн бассейн хүрөө.

- Ехэ заһабарилгга – һэльбэн шэнэлэгдээ: хушалта, хананууд, бассейнэй һаба – юрэнхы дээрээ бүхы юумэн шэнэлэгдээ. Hаяын сагта бассейн хүдэлжэ эхилхэ юм. Манай ажаһуугшадай спортоор бэеэ hорижо, элүүр мэндэ, жаргалтай байхын тула ажал хэгдээ, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшо хэлээ.

Байшан соо дээрэхи хушалта дулаалагдаа, гидроизоляци хэгдээ. Байшанай нюур тала, уһа оруулха соргонууд, агааржуулха системэ болон зайн галай гэрэлтүүлгэ шэнэлэгдээ. Бүхы дээрээ 19,5 сая түхэригэй ажал хэгдээ.  

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Источник: Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албан

Фото: Буряад Уласай Засагай газар