Ниигэм 9 nov 2020 383

​Буряад Уласта мал эмшэлэлгын лабораторинууд шалгалта гарана

© фото: pixabay.com

Буряад Уласта ветеринарна лабораторинуудай аккредитаци гараха гэжэ бэлэдхэлэй ажал ябуулна. Мүнгэ алтанай бэдэрэлгэ ябуулагдана, тон түрүүн хоёр тиимэ лаборатори бэлэн болгогдожо байна. Мүнөө малай эмшэлгын албан энэ ажалаа үндэр хэмжээндэ үнгэргэхэ гэhэн шанга уялгатай.

Хуулиин ёhоор адуу малда элдэб янзын үбшэгүйе гэршэлхын тула лабораторинууд тусхай дансатай, ородоор хэлэбэл аккредитацитай байха ёhотой. Улас доторнай Кабанск болон Хяагта аймагуудта тиимэ лаборатори бэлдэгдэжэ байна. Ганса байра байшангынь түхеэрнэ бэшэ, мэргэжэлтэдыньшье мүн лэ hуралсал гарана.

Хяагтын аймагта мал баридаг зон олон. Үшөө Монгол оронтойгоо хүршэ аймаг байhандаа адуу малай энэ тэрэ үбшэндэ халдаха ушарнуудай хуби ехэ. Тиин Хяагтада мүнөө үеын байдалда тааруулан нэгэ тиимэ лаборатори бүтээхэ ажал хэгдэжэ байна. Мэргэжэлтэдыень hуралсал гаргаха хэрэгтэй. Шэнжэлгэ хэхэ шэнэ тоног хэрэгсэл абтагдана.

Лабораторинуудые тусхай дансатай болгохо талаар ажал үргэлжэлхэ. Энэ хэмжээ ябуулга гүрэнэй Хүдөө ажахын продукции хари гүрэн наймаалагдаха гэhэн программын ашаар бэелүүлэгдэнэ, тус ажаябуулга Россиин хүдөө ажахы яаманай шанга харалга доро ябуулагдана. Тиимэhээ адуу малай элүүр энхэ байбал, улад зон садхалан байха.

 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com