Ниигэм 10 nov 2020 263

​Буряад Уласта ойн харуулшад түймэрэй хаhада бэлэдхэл ябуулна

© фото: pixabay.com

Ивалгын аймагай ойн ажахын мэргэжэлтэд ерэхэ зунайнгаа хаhада бэлдэжэ эхилээ. Түймэрhоо hэргылжэ, газар хахална. Хуурай хагда, үшөөhэ мүнөө галдаха хэрэгтэй.

Намарай сагта, түрүүшын саhанай ороод байхада, ойн ажахын мэргэжэлтэд хагда ногоо, үшөөhэ, мүшэрhэ галдадаг ажалтай. Мүнөө галдаагүй hаа, ерэхэ зундаа түймэрэй болоходо, бүри гоёор дүрэжэ, ехэ түймэрэй шалтаг боложо үгэхэ. Ехэ түймэр hүжэрээ hаа, ойн тойронхи нютагуудта аймшагтай гээшэ. Харууhалга доро хагда ногоо галдалга хадаа хахалуулhан газарнуудай дундуур хэгдэнэ. Ойн ажахын мэргэжэлтэд энэ ажал түрүүшынхиеэ хэжэ байhан бэшэ хадаа, аюлгүй байдал дүүрэн сахина, гал хадуурхагүй.

- Галай гүйбэл, бидэндэ унтарааха хэрэгсэлнүүд байна, мүн бульдозер бэлэн, - гээд, Ивалгын аймагай ойн ажахын түймэр саралгын бригадын дарга Алексей Чагдуров хөөрэнэ.

Газар хахалжа, түймэртэ hаад ушаруулха ажал баhал өөрын үрэ дүнтэй байдаг. Шэнээр хахалагдана, мүн хуушан зурлаагаа шэнэлнэ. Ойн ажалшадай хэлэhээр иимэ зурлаанууд нилээд туhатай байдаг, түймэр тогтошодог гээд хэлэнэд hэн. Туhагүй байгаа hаань юундэ сагаа hалгажа газар хахалха hэм даа.

"Экология" гэhэн үндэhэн программын туhаламжаар ойн ажахынуудай техникэ hэльбэн шэнэлэгдэнэ. Тиин энэ проектээр манай Улас руу 121 сая түхэриг үгтэhэн байна. Тэрэ мүнгэндэнь техникын парк шэнэлэгдээ. Тракторнууд, бульдозернууд, түймэр сарадаг унаанууд болон бусад шэнэ техникэ ойн ажахын мэргэжэлтэдтэ туhа боложо үгэнэ.

Ивалгын лесхоз шэнэ бульдозертай болоо. Энэ зундаа ехэ hайнаар ажаллаа, эбдэрээгүй, хүсэтэй, тоhо түлишэдэ хомхой бэшэ, хүндэ хүшэр газарнуудаар бэрхээр шурган гарадагаа харуулаа гэжэ Ивалгын аймагай ойн ажахын хүтэлбэрилэгшын орлогшо Евгений Алексеев хөөрэнэ hэн. Шаргаяа зундаа бэлдэ гэhэн ородой оньhон үгын хэлэдэгээр болоно бшуу. Ерэхэ зун ямар байхаб, хура бороотой гү, али шатама халуун наратай гү хэншье мэдэнэгүй. Тиимэhээ эртээнhээ бэлэн байбал бултанда амар байха даа.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com