Ниигэм 10 nov 2020 750

​Байгал далайда омоли ба хилмын тоо олон болгохо талаар ажал ябуулагдана

© фото: Анна Огородник

Байгал далай руу 2 милиард шахуу омолиин болон хилмын жарайхануудые табиха тухай зорилго загаhа барилгын hалбари урдаа табинхай. Энэ үйлэ хэрэг 2024 он болотор бэелүүлэгдэхэ зэргэтэй.

Байгал далайн баялиг хамгаалха тухай үндэhэн түсэлнүүд Владимир Путинай үүсхэлээр бэелүүлэгдэнэ.  Тиигэжэ энэ тэдхэмжын ашаар, загаhанай hалбарида элдэб шэнжэлгын ажал ябуулагдана.

Буряадта загаhанай 2 завод hэльбэн шэнэлхэ түсэб табигданхай мүн түргэн дары загаhа шэнжэлхэ түргэн түхеэрэлгэ абтахаар хараалагдана. Энэ үндэhэн түсэлэй ашаар омолиин болон хилмын 2 милиард шахуу жараахайе Байгал далай руу табиха тухай зорилго загаhа барилгын hалбари урдаа табинхай. Энэ үйлэ хэрэг 2024 он болотор бэелүүлэгдэхэ зэргэтэй.

Омоли загаhа бариха хорилто 2017 ондо абтажа, мүнөө болотор баримталагдаhаар. Тиигэбэшье хуули бусаар загаhа баридаг уладууд омолиин түрьhэеэ хаяха үедэ губшуурнуудаа бэлдээд хүлеэжэ байдаг. Хэдэн жэлэй туршада тэдэнтэй гүрэн ехэ шангаар тэмсэнэ. Хуули шангаржал байна, харин омолиин хойноhоо агнаhан хүнүүд үсөөрнэгүй. Нэгэ тархиин түлөө 7 мянган түхэригтэ ялада унаха, харин нэгэнтэ бэшэ энэ хуули хазагайруулhан байбал түрмын оёорто хаягдаха ушарнууд бии. 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Анна Огородник