Ниигэм 11 nov 2020 616

Буряадай ниислэл хотын шарай һайжарна

Улаан-Үдэ хотодо зоной амардаг зохид газарнуудые шэнэлхэ ажал ябуулгадана. Һаяхана «Тохорюунууд» гэһэн сквер соо шэнэ һандалинуудые тогтоохо газар бэлдэгдээд, зайн галай шэнэ бахананууд һуулгагдаба. Гэшхүүрһээ эхилээд шэнэ харгы зохидоор хэгдэнэ, - гээд хотын захиргаан дуулгана. Тус газарта  2011 ондо Александр Мироновой бүтээһэн «Тохорюунууд»  тогтоогдожо, гэр бүлын амгалан байдалай, мүнхэ инаг дуранай һүлдэ тэмдэг болонхой.

Ранжуровай нэрэмжэтэ бульварта оршодог Эсэгэнэрэй Аллейдэ шэнэ гурбан һандалинууд табигдаба. Энэ зун тэндэхи сэсэг ургамал уһалха тусхай түхеэрэлгэ хэгдэжэ, ерэхэ хабар бүришье олон сэсэгүүд таригдаха түсэбтэй.

Иимэ аргаар Улаан-Үдэ хото шэмэглэгдэжэ байһаниинь һайшаалтай.

Фото: yandex.ru