Ниигэм 11 nov 2020 652

Ноябриин 12-то хүхэ буха шубуунай үдэр тэмдэглэгдэхэ

Ородой Холбоото Уласай шубуудые хамгаалгын холбооной эдэбхи үүсхэлээр ноябриин 12-до хүхэ буха шубуунай үдэр тэмдэглэгдэдэг болонхой. Анхан сагта үбэлэй хаһын тогтоходо шубууд хүнэй гэр байрада ойро ерэжэ, хүйтэн саг үнгэргэдэг байһан. Хүнүүд шубуудта эдеэ хоол үгэжэ, тэдэниие абардаг гээшэ.

Тиин хүхэ бухын үдэртэ зорюулжа, «Заповедное Подлеморье» интернет-викторина эмхидхэнэ. Хабаадагшад энэ ссылкээр https://forms.gle/JoNrQKNp3e2HQkdc7 орожо, асуудалнуудта харюусаха аргатай. Бүхы асуудалнуудта зүб харюу үгэһэн хүнүүд дурасхаалай бэлэгүүдээр урмашуулагдаха .

Фото: yandex.ru