Ниигэм 11 nov 2020 710

Харилсаагүй аргаар Улаан-Үдэ хотодо һуралсал ябуулха асуудалнууд зүбшэгдэхэ

Ноябриин 13-да Улаан-Үдэ хотын дунда һургуулинуудай багшанар харилсаагүй аргаар һуралсал үнгэргэхэ асуудалаар зүблөөндэ хабаадалсахаяа бэлдэнэ.

Хотын болбосоролой талаар хорооной мэргэжэлтэдэй мэдээсэһээр Zoom аргаар табан тусхайда талмайнууд байгуулагдажа, олон багшанар энэ сагта ажалаа ябуулха тухай хэлсэхэ.  Гадна 1-дэхи ангиин һурагшадтай  харилсаагүй аргаар һуралсал ябуулха асуудал хэлсэгдэжэ, дутуу дундануудынь элирүүлэгдэхэ болоно. Улаан-Үдэ хотын 24-дэхи дунда һургуулида онлайн аргаар эмхидхэгдэжэ байһан һуралсалай ябаса тодорхойгоор харуулагдаха. Иимэ ажалай түрүүшын дүнгүүд гаргагдажа, саашанхи хараа түсэбүүд тодорхойлогдохо.

Фото: yandex.ru