Ниигэм 12 nov 2020 579

Буряад Уласта «Арадай бюджет» бэелүүлэгдэһээр

Улаан-Үдэ хотодо «Арадай бюджедэй» ашаар 13-дахи дунда һургуулиин байшан һэльбэн шэнэлэгдэнэ. Энэ һургуулида заһабарилгын хүдэлмэринүүдые ябуулха хэрэгтэй гээд, Железнодорожно районай ажаһуугшад нэгэтэ бэшэ тэмдэглэдэг байһан юм.

1 сая түхэриг шэглүүлэгдэжэ, актова танхимай оёор шэнээр дэлгээгдээ, сонхонууд табигдаа, хана, оройниинь шэрдэгдээ. Гадна зайн гал багаар хэрэглэдэг лампанууд үлгэгдөө.

Һургуулиин ехэнхи таһагууд соо оёор, сонхонууд шэнэлэгдэнэ. Роспотреб-хиналтын эрилтээр һургуулиин газаа талада наранһаа хамгаалгын тусхай хушалтатай һарабшанууд тогтоогдохо. Газарай ургамалнуудые хадагалха газар шэнэлэгдэхэ болоно.

Улаан-Үдэ хотын 13-дахи дунда һургуули 1967 ондо нээгдэһэн түүхэтэй. Мүнөө 427 һурагша, һургуулиин наһа гүйсөөгүй 136 үхибүүд тоологдоно.

Ородой Холбоото Уласай һанһаа Буряад Уласта 300 сая түхэриг үгтэжэ, тэдэнэй 133,6 сая түхэригынь Улаан-Үдэ хотодо дамжуулагдаһан байна. Буряадай ниислэл хотын хамтын хэмжээнүүдтэ 103,6 сая түхэригынь үгтөө. Үлэһэн 30 сая түхэриг хотын тойрогуудта 30 түсэл бэелүүлхэ хэрэгтэ үгтэһэн байна.Фото: ulan-ude-eg.ru