Ниигэм 13 nov 2020 243

​Буряад Уласта бэрхэ хүтэлбэрилэгшэтэй Бэшүүрэй завод

© фото: pixabay.com

Бэшүүр аймагай hү буйлуулдаг завод улас дотороо олзо оршотой заводуудай нэгэн гээд тоологдодог. Арад зон hүеэ тушаажа, мүнгэ алтаяа hаадгүйгөөр абадагынь hайшаалтай. Мүнөөнэй хүшэр сагта завод урдаа табиhан түсэбүүдээ бэелүүлhээр.

Александр Савельев олон жэлэй туршада хүдөө ажахын hалбаритай нягта холбоотой. 32 жэлэй туршада Бэшүүрэй hү буйлуулдаг заводой захиралаар тэрэ ажаллана. Хэлэлтэйнь гэхэдэ, тус завод байгуулагдаhаар байгша ондо 80 жэлэйнгээ баяр тэмдэглэнэ. Совет гүрэнэй hалан hандархада гүрэн дотор, Буряадтамнай үйлэдэбэриин олон эмхинүүд хосороо бэлэй. Харин Бэшүүрэй hүнэй завод Александр Савельевэй хүтэлбэри доро тэрэ шэрүүн сагта нюргаяа нугалжа хэбтээгүй. Мүнөө бүри эршэтэйгээр хүгжэжэ байна. Ажал хэжэ, hайн үрэ дүн харуулhандань Хүдөө ажахын үйлэдбэриин габьяата хүдэлмэрилэгшэ гэhэн нэрэ зэргэ дэмы тэрээндэ олгогдоогүй.

Нютагаархидынь ажалша, урагшаа hанаатай Александр Изотовичые Арадай Хуралай депутадаар hунгажа табиhан юм. Харюусалгатай хүн хаанашье, ямарш hалбарида харюусалгатай байхал байна. Бэшүүрэй аймагайнгаа хүдөө ажахын хүгжэлтэдэ онсо анхарал табидаг юм. Шадал соогоо дэмжэдэг, хабарай, намарай хүдөөгэй ажалнуудта мүнгэ алтааршье туhалдагынь хүдөөгөөрхин hайнаар дурсана. Росси гүрэн хүдөө нютагуудаал hэргээжэ, хүл дээрэнь гаргабал хүгжэжэ эхилхэ гэжэ hунгамал хэлэнэ. Тиин имагтал залуушуулдаа гүрэн ехэ анхарал табиха ёhотой гээд hанамжална. Хэжэ байhан ажалаарнь нютагаархидынь баярлажа хүндэлдэг, ажал хэрэгээрнь омогорходог байна.

 

 

 

 

 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com