Ниигэм 13 nov 2020 340

​Омоли загаhа хамгаалха ажал Буряад Уласта шангарна

© фото: pixabay.com

Зүүн Байгалай байгаали хамгаалгын прокуратура Буряад Улас дотор омоли загаhа түрьhэеэ хаяха болзорта шанга хиналта эмхидхэдэг. Шалгалтын үедэ аймагуудай загаhа хамгаалха эмхинүүдэй ажалда олон дутуу дунданууд элирүүлэгдэhэн байна.

Дотоодын хэрэгүүдэй яаманай, Росгвардиин, загаhа хамгаалгын эмхиин түлөөлэгшэдтэй суг прокуратурын мэргэжэлтэд хамта хүдэлжэ, омоли загаhанай түрьhэеэ хаяха болзорто хамгаалха ажал хэрэг ябуулжа, олон асуудалнуудые шиидхэhэн байна. Большая речка голдо шалгалта үнгэргэгдэжэ, браконьернүүдэй нюуса газар элирүүлэгдээ. Мүн лэ омоли загаhа баригшадые уголовно хэрэгтэ татуулангүй, миин лэ гүйсэдхэхы харюусалга зохёодог байhан ушар бүридхэгдэhэн байна. Энэ ушараар Байгал - Сэлэнгын  таhагай  хүтэлбэрилэгшэ ажалhаань болюулагданхай гэжэ  Зүүн Байгалай байгаали хамгаалгын прокуратурын ахамад прокуророй уялгануудые дүүргэгшэ Борис Марков хэлэбэ.

Һэргылэмжын ажалай хүсөөр урда жэлнүүдтэ ороходоо, Большереченска загаhанай заводто омолиин түрьhэн 2 дахин ехээр абтаа. Мүн лэ энэ хэрэгтэ Байгалай уhанай ехэ хэмжээн hайн нүлөөтэй ха гэжэ "Главрыбвод" эмхиин мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ hэн. 75 тонно омоли миллиард икра үгэжэ шадаа гэжэ тус эмхиин даргын орлогшо Занна Воронова хэлэбэ. Баригдаhан 19 тонно омоли уласай социальна хамгаалгын эмхинүүдтэ дамжуулагдаа гэжэ тэрэ нэмэнэ hэн. Тиимэhээ омоли загаhан дэлгүүрнүүд соо табигдахагүй. Түрьhэеэ хаяhан бусад омолинууд hөөргөө Байгал далай руу бусаагдаа гэжэ хэлэлтэй.

 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com