Ниигэм 13 nov 2020 492

​«Хүдөө нютагуудай хүгжэлтэ» гэhэн гүрэнэй программа Буряадта бэелүүлэгдэнэ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласта хүдөө нютагуудай хүгжэлтэ гэhэн гүрэнэй программа бэелүүлэгдэнэ. Тиигэжэ Тарбагатай нютагта шэб шэнэ поликлиникэ баригдажа эхилээ. Энэ хэрэгтэ 480 сая түхэриг хараалагдана.

Тарбагатай нютагта шэнэ поликлиникын барилга эхилжэ, hуурииень шудхаха ехэ нүхэн малтагдажа, шудхалга эхилээ. Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо, хүдөө ажахын сайд Даба-Жалсан Чирипов тус барилгын ажалые хаража, барилгашадай урда ямар бэрхэшээлнүүд байнаб гэжэ hонирхоо. Сайдай хэлэhээр, энэ жэлэй тон томо проект Тарбагатайн поликлиника болоно гээшэ. 30 жэл соо хүлеэгдэhэн барилга одоош бэелүүлэгдэжэ эхилбэ. Тусхай конкурс илажа гаргагдаа. Юуб гэхэдэ, хүдөө ажахын яаман энэ гүрэнэй программын ударидагша юм. 

Улас дотор гурбан барилга хараалагданхай. Түнхэнэй, Кабанскын аймагуудаар соёлой байшангууд заhагдаха, үйлсэ гудамжанууд гэрэлтүүлэгдэхэ. Бүхыдээ гурбан проектын бэелүүлгэдэ 515 сая түхэриг үгтэнэ. 484 саянь федеральна hанhаа, бэшэнь - уласай hанhаа.

Тарбагатайн аймагай поликлиника 2021 ондо дүүргэгдэжэ, ашаглалгада тушаагдаха ёhотой. Мүнөө зайн галай, уhа, дулаа дамжуулдаг соргонууд шэнэ байшанда тааруу байхын түлөө капитальна заhабарилгада оронхой.  Иимэ гоё байшантай болоод дулаанай, зайн галай талаар бэрхэшээлнүүдэй бии hаань сэхыень хэлэгты гэжэ сайд Даба-Жалсан Чирипов аймагай дарганарта хэлээ. Харин «хүдөө нютагуудай хүгжэлтэ» гэhэн программа үргэлжэлhөөр. Мүнөө конкурсдо табан проект эльгээгдэнхэй. Тэдэнээ хамгаалгын хүшэр ажал хүлеэгдэнэ.

 

 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газар