Ниигэм 13 nov 2020 508

Алас Дурнын «Эхын капитал» Буряад Уласта абана

Бүхэроссиин «Эхын капиталhаа» гадна, Алас Дурнын «Эхын капитал» нэмэгдэһэн юм. Байгша оной эхинһээ Буряад Уласта хоёрдохи үхибүүтэй болоһон гэр бүлэдэ энэ хэмжээнэй ашаар  хамтада  200 сая түхэриг шэглүүлэгдээ.

1379 эжынэр энэ тэдхэмжэ абаад байна. 2019 оной январиин 1-һээ 2024 оной декабриин 31 болотор бүлэдөө хоёрдохи үхибүүтэй болоһон эжынэр иимэ тэдхэмжэ абаха эрхэтэй гэжэ һануулая.

2019 оной дүүрэтэр хоёрдохи үхибүүтэй болоһон, хоёрдохи үхибүү үргэжэ абаһан бүлэдэ үзүүлэгдэхэ тэдхэмжын хэмжээн 139 985,10 түхэригтэ хүрэдэг байгаа. Харин 2020 оной январиин 1-һээ хойшо түрэһэн хоёрдохи үхибүүнэй түлөө абаха капитал 184985,10 түхэригтэ хүрэнхэй.

Энэ капитал гэр байрын байдал һайжаруулха,  шэнэ гэр бариха, һэльбэн шэнэлхэ  хэрэгтэ гаргашалжа болохо. Үшөө тиихэдэ түлбэритэ аргаар дээдэ мэргэжэлтэ эмхинүүдтэ һурадаг, сэсэрлигтэ ябаһан үхибүүнэй түлбэридэ түлэхэдэ дамжуулжа болохо. Гадна үхибүүндэ  хэрэгтэй эд бараа, эрэмдэг бэетэй хүүгэдые элүүржүүлгын хэмжээнүүдтэ гаргашалха арга бии.

Фото: egov-buryatia.ru/minsoc