Ниигэм 17 nov 2020 259

Буряад Уласай Загарайн аймагта шэнэ һургуули баригдаба

«Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэлэй ашаар Загарайн аймагта шэнэ һургуули баригдажа, эдэ үдэрнүүдтэ ашаглалгада тушаагдаба.
450 һууритай һургуули эхин классудай һурагшадай, эмнэлгын таһагуудтай, ехэ танхимтай, хоол барилгын газартай, номой сантай, спортын заалтай. Гадна эгээл хэрэгтэй номуудаар, һуралсалай хэрэгсэлнүүдээр, түхеэрэлгэнүүдээр, оньһон техникээр гүйсэд хангагданхай. 

Шэнэ һургуулида 22 класс бэлдэгдэнхэй. Барилгын хүдэлмэринүүд болзортоо дүүргэгдээ. Байшан ашаглалгада тушаалгын дансанууд булта бэлдэгдэжэ, коронавирус үбшэнэй дэлгэрһэн ушарһаа үшөө нээгдээгүй», - гээд  Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын хангалгын байгууламжа хүгжөөхэ талаар орлогшо  Евгений Луковников хэлэнэ.

Буряад Уласай Ивалгын, Загарайн, Кабанскын, Тарбагатайн, Түнхэнэй аймагуудта, Улаан-Үдэ, Северобайкальск хотонуудта хүүгэдэй сэсэрлигүүдые, һургуулинуудые барилгын талаар асуудалнууд шиидхэгдэжэ, проект зохёолгын ажал ябуулагдана.  

Уласай дунда һургуулинуудта гурбадахи халаан усадхаха зорилготойгоор үндэһэн түсэлэй ашаар шэнэ байшангуудые барилга ябуулагдаха хараатай» , - гээд Буряад Уласай Барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын сайд Николай Рузавин тэмдэглэнэ.

Фото: yandex.ru