Ниигэм 13 nov 2020 152

​Буряад Уласта халдабарита ханяаданһаа һэргылхэ талаар ажал ябуулагдана

© фото: pixabay.com

Улаан-Үдэ хотымнай ниитын унаада хамар амаяа бүглэнгүй ябаһан зониие элирүүлхэ зорилготой шалгалтанууд эдэ үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэнэ. Эндэ Буряад Уласай транспортын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахын хүгжэлтын талаар яаманай мэргэжэлтэд ГИБДД-эйн Буряад Уласай таһагай хүдэлмэрилэгшэдтэй хамта Covid-19 гэһэн үбшэнһөө һэргылхэ талаар ажал эршэтэй ябуулна.

Ноябриин 11-дэ ниислэл хотымнай Дээдэ Онгостой һууринай үйлсэнүүдээр шалгалтанууд үнгэргэгдэбэ. Тиигэжэ ниитын дүрбэн автобус болон арбан таксигаар ябаһан 92 эрхэтэд шалгагдаһан байна. Эндэ шалгагдаһан зоной дунда хуулиин эрилтэнүүдые эбдэһэн зон элирүүлэгдэбэгүй.

Байгша оной мартын 3-да баталагдаһан Буряад Уласай Толгойлогшын тогтоолой ёһоор бүхы эмхи зургаанууд болон олзын хэрэг эрхилэгшэд ажаһуугшадта транспортын хангалтануудые үзүүлхэдээ, ама хамараа хааха багуудые хэрэглэхэ ёһотой юм. Энэ тогтоолой эрилтэнүүдые хазагайруулһан эрхэтэд хуулиин ёһоор ялада унаха зэргэтэй. Тодорхойлбол, үмсын ажахынуудта 12500 түхэригһөө 25 мянган түхэриг болотор яла ашагдаха юм. Тушаалта нюурнууд 2500 түхэригһөө 7500 түхэриг болотор яла түлэхэ.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: pixabay.com