Ниигэм 17 nov 2020 183

​Улаан-Үдын «Жаран нүхэтэ» гэжэ алдаршаһан худалдаа наймаанай түб һэльбэн шэнэлэгдэхэнь

© фото: Яндекс.Новости

Энэ хэрэгтэ уласай һанһаа 40 сая түхэриг гаргашалагдахаар хараалагдана. Энээн тухай Буряад Уласай барилгын яаманай мэдээсэлэй албан дуулгаба. Тиигэжэ энэ жэлэй туршада һэльбэн шэнэдхэлгын дансанууд хүсэд бэлэн болгогдохо ёһотой. Гэхэ зуура «Жаран нүхэтэ» гэжэ түб түүхэтэ байшан гээд тоологдодог юм. Тиимэһээ барилгын ажал эрхилхэ эмхиин бэлдэһэн проект хуулиин эрилтэнүүдтэ гүйсэд харюусаха ёһотой. Тэрэ тоодо зэргэлээд ургажа байһан модо һөөгүүд гэмэлтэхэ ёһогүй. Хотымнай ажаһуугшадай амархада зохид байдал түхеэрэгдэхэнь.

Үшөө тиихэдэ, ерэхэ жэлдэ Хоца Намсараевай гудамжаар оршодог «Пушкинай» нэрэмжэтэ сэсэрлигэй талмай баһал шэнэлэгдэхэ гээд барилгын яаманай мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ. Тэрэ тоодо, ородой элитэ поэдтэ зорюулагдаһан хүшөөгэй һууринь һэльбэн шэнэлэгдэжэ, хажуугаарнь хүн зоной һуужа амарха шэнэ һуури һандайнууд бии болохоор түсэблэгдэнхэй. Гадна хүүгэдэй наадаха талмайшье бии болохо юм. Хажуудань Александр Пушкинай онтохондо зорюулагдаһан  «У Лукоморья» гэһэн багахан хүшөө бии болохо. Иигэжэ хотымнай ажаһуугшадай ябаха зүргэ харгынууд шэнээр баригдаха юм.

Энэ хоёр олониитын ажабайдалда шухала талмайнууд Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай тогтоолоор «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байдал байгуулга» болон «Гэр байра болон хотын оршон» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ бэелүүлэгдэнэ.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Яндекс.Новости