Ниигэм 13 nov 2020 235

​Буряад Уласай Мухар-Шэбэр аймагай харгынууд һэльбэн шэнэлэгдэнэ

© фото: pixabay.com

«Аюулгүй болон һайн шанартай унаагай харгынууд» гэһэн үндэһэн түсэлэй ёһоор уластамнай шэнэ харгынууд баригдана. Тэрэ тоодо «Мухар-Шэбэр–Бэшүүр–Хяагта» шэглэлээр байһан харгы һэльбэн шэнэлэгдэнэ. «Фортуна» гэжэ бүлгэмхаргын заһабарилгын ажал эхилэнхэй юм. Байгша оной июниин 22-то баталагдаһан хэлсээнэй ёһоор тус эмхи табан жэлэй туршада энэ харгы ашаглаха ёһотой. Тодорхойлбол, гурбан жэлэй туршада үргэлжэлхэ һэльбэн шэнэдхэлгын ажалай һүүлдэ энэл ажахы хоёр жэлэй хугасаада дутуу дундануудаа усадхажа байха зэргэтэй. Бүхыдөө юһэн модо утатай харгын заһалбарилгада 475 сая түхэриг гүрэнэй һанһаа гаргашалагдахаар хараалагдана. Харгын хушалта һэлгэгдэхэһээ гадна харгын шэнэ тэмдэгүүд тодхоогдожо, ниитын унаагай буудалнууд эмхидхэгдэхэ юм.

Мүнөөдэрэй байдалаар барилгын ажал түлэг дундаа ябана. Хуушан нүхэ һүбэ болоһон харгын хушалта абтажа, харгы доогуур гарадаг уһанай соргонууд һэлгэгдэбэ.

«Харгын хушалта томо ашаанай унаада дарагдажа һандархагүйн тула мүнөө үеын онол хэрэгсэлнүүдые хэрэглэнэбди. Һайн шанартай харгынуудые бариха гээшэ манай гол шухала зорилго ха юм» - гээд, Буряад уласай транспортын хүгжэлтын, элшэ хүсэнэй болон харгын ажахын яаманай хүтэлбэрилэгшэ Александр Аюшеев мэдээсэбэ.

Энэ харгы 2022 оной октябриин 30 болотор хүсэд дүүрэн заһагдажа, ашаглалгада тушаагдаха ёһотой.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: pixabay.com