Ниигэм 17 nov 2020 196

​Һайн дураараа туһа хүргэгшэдтэ Буряадай олзын хэрэг эрхилэгшэд туһална

© фото: Буряадай спортын яаманай мэдээсэлэй албан

“Һайн дураараа туhа хүргэгшэдэй нэгэдэмэл карта” үшөө нэгэ хүнгэлэлтөөр баян болобо. «UDS» гэһэн бонусой бүлгэм тэрээниие хангадаг болобо гээшэ. Энээн тухай Буряадай спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар яаманай дэргэдэхи залуушуулай түб мэдүүлнэ.

“Һайн дураараа туhа хүргэгшэдэй нэгэдэмэл карта” хадаа муухай коронавирус үбшэнэй һүжэрһэн сагта һайн дураараа хүн зондо туһа нэмэри хүргэдэг хүбүүд, басагадта баярай тэмдэг болоно гэжэ хэлэхээр. Энээнэй ашаар волонтёрнуу хэдэн хүнгэлэлтэнүүдтэ хүртэхэ аргатай. Һүүлэй үедэ тус түсэлдэ хабаадаха олзын хэрэг эрхилэгшэдэй олошоржо байһандань баярламаар.

- Һайн дуратанай нэгэдэл үнинэй маанадта һайшаагдадаг бэлэй. Тиимэһээ тэдээндэ өөһэдынгөө хүнгэлэлтэ үгэхэ гэһэн шиидхэбэри абаабди, - гэжэ «UDS» гэһэн бонусой бүлгэмэй захирал Сэсэг Будажапова мэдүүлнэ.

Залуушуулай түбэй хүтэлбэрилэгшын орлогшо Замбал Санжиев өөрын хэрэг эрхилэгшэдые һайн дуратанда туһалжа, энэ түсэлдэ орохыень урижа байһанаа мэдүүлнэ. “Һайн дураараа туhа хүргэгшэдэй нэгэдэмэл карта” баригшадта туһа хүргэхэ гэбэл залуушуулай түбэй Инстаграммда @molcenter03 гэһэн электрон хаягаар бэшэгты, 37-95-29 гэһэн утаһаар хонходогты.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряадай спортын яаманай мэдээсэлэй албан