Ниигэм 17 nov 2020 256

​Улаан-Үдын хуушан гэрнүүд шэнэлэгдэнэ

© фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан

Буряад Уласай спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй яаманай хүсөөр “Старый город” гэһэн түсэл бэелүүлэгдэжэ эхилэнхэй.

Түсэлэй ёһоор, Буряад Уласай ниислэлэй урайни түүхэтэ гэр байрануудай шэг шарай һайжаруулха талаар ажал хэгдэхэ ёһотой. Модоной болон архитектурын хүшөө гэжэ нэрлэгдэһэн хуушан гэрнүүд анха түрүүшынхиеэ Аюна Пивоваровай үүсхэлээр 2019 оной сентябрь һарада нюдэ баярлуулмаар шэрдэгдээ.

2020 ондо һайн дуратанай ашаар аяар 8 гэрнүүдэй газаахи нюур шарай шэрдэгдээ. Банзаровай нэрэмжэтэ, Смолиной нэрэмжэтэ, Набережная болон Коммунистическэ үйлсэнүүдээр тэдэ заһабарилагдаһан гэрнүүдые хүн зон хараха аргатай. Бүхы шэрдэлгын ажалнуудта  ябуулгада 200 гаран һайн дуратан хабаадаһан байна.

2021 ондо энэ буянта хэрэг үргэлжэлүүлэгдэхэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан