Ниигэм 17 nov 2020 190

​Уласхоорондын үзэсхэлэндэ Буряадаар айлшалхые уряа

© фото: "Байкал" түбэй гэрэл зураг

Һаяын үдэрнүүдтэ Москва хотодо аяншалгын талаар “Поехали” гэһэн уласхоорондын үзэсхэлэн үнгэргэгдэбэ. Буряад Уласые “Байкал” гэһэн аяншалгын мэдээсэлэй түб түлөөлөө.

Өөрын транспортна хэрэгсэлнүүдээр гүрэн дотороо аяншалгые олоной дунда нэбтэрүүлхэ зэргэтэйгээр тус хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэнэ гээд хэлэхэ хэрэгтэй. Ород гүрэнэй можо хизаарнууд иимэ аяншалагшадта дурадхаһан өөрынгөө арга боломжонуудые харуулна.

“Байкал” аяншалгын мэдээсэлэй түбтэ Иван Хитров ехэ туһа хүргөө. Иван хадаа Баргажан аймагай Максимиха һууринда Байгал далайн мүльһэн дээрэ үнгэрэгдэдэг “Байкальская миля” гэһэн фестиваль эмхидхэгшэдэй нэгэн болоно.

Буряад Уласай аяшалгын яаманай хүсөөр Буряад Улас тухай хөөрөөн олоной анхаралда дурадхагдаа. Үзэсхэлэнэй айлшад Буряад ороноор үбэлэй хаһада аяншалха тухай хүсэд мэдээсэл абаа. 2021 ондо TUI Group хамта самолёдоор ниидэлгын шэнэ чартерна программа туһатай байха гэжэ Аяншалгын сайд Мария Бадмацыренова хэлэжэ, хүндэтэ айлшадые уриһан байна.

Үзэсхэлэнэй үедэ “Байкал” аяншалгын түбүүдээр хэдэн хэлсээ баталжа шадаа.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: "Байкал" түбэй гэрэл зураг