Ниигэм 17 nov 2020 240

​Буряад Уласай ажаһуугшад карантинай хэмжээ ябуулгануудые хазагайруулһан тухай дуулгаха аргатай

© фото: pixabay.com

Ханамжатай эрхэтэд худалдаанай, олоной эдеэнэй газарнуудай болон үйлшэлгын һалбариин эмхинүүдэй коронавирусай халдабари һэргылэмжын арга хэмжээнүүдые сахиха олониитын хинагшад болохо аргатай.

«112» диспетчерэй албанууд карантинай арга хэмжээнүүдые хазагайруулһанай болон үбшэн тахал эсэргүүсэхэ хэмжээ ябуулгануудые дүүргээгүй байһанай талаар хандалгануудые абана.

Ноябриин 16-һаа уласай газар дэбисхэртэ элүүрые хамгаалха байгуулгын ашаалал хүнгэлхэ гэһэн хизаарлалтын шэнэ хэмжээ ябуулганууд хүсэндөө оробо.

- Юрэнхы дээрээ уласай газар дэбисхэртэ 90 мобильна бүлэгүүд хүдэлнэ. Манай мүнөөдэрэй зорилго – эмшэдтэ туһа хүргэхэ. Хизаарлалтанууд болбол аргагүй байдалһаа болоһон арга хэмжээн, юундэб гэхэдэ, энээхэн үе соо үбшэн тахалай мэргэжэлтэдэй бүхы байһан үбшэнэй гуламтануудые үбшэн тахал эсэргүүсэхэ арга хэмжээгээр хэрэгтэй хэмжээн соо абаха аргатай болохо. Хэдэншье һаа хүнөөр үбшэнтэнэй тоогоой доошолоо болбол ковидна стационарнуудай эмшэдтэ энэ ехэ шухала. Тиимэһээ мобильна бүлэгүүд өөһэдын талаһаа бүхы шадалаараа хүдэлнэ, Буряад Уласай ажаһуугшад, эмхинүүдшье харюусалгатай ба һэргылэмжэ ойлгохо ёһотой, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын аюлгүйн талаар орлогшо Петр Мордовской мэдээсээ.

Уласай хүн болгон олон хүнэй нэгэ газар сугларһан тухай: ниигэмэй зай барилга сахингүй байлга, ажалшадай бэеэ хамгаалһан хэрэгсэлнүүдэй үгы байлга тухай, карантинай үедэ предприятинуудай ажаллаһан тухай, олон хүн зоной хэмжээ ябуулганууд тухай дуулгаха аргатай.

Эрхэтэдэй хандалгануудые 112 диспетчерэй албан үбшэн тахал эсэргүүсэһэн хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэхын тула хиналтын зургаануудта дамжуулна.

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: pixabay.com