Ниигэм 18 nov 2020 318

​Буряадта Галуута нуурай уһанай хэмжээн ехээр нэмээ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Сэлэнгэ аймагта Баянгол голой һаба заһагдажа байнхай. Ушар гэхэдэ, шэргэһэн гол руу Галуута нуурай уһан оруулагдахаар хараалагдана.

Һүүлэй хэдэн жэлдэ Галуутай нуурай уһанай хэмжээн ехэдэжэ, Гусиноозёрск хотын Набережная һууринай гэр байрануудта уһан гаража, тэндэ ажаһуудаг хүн зондо һаад ушаруулна. Жэшээлбэл, 2020 оной август һарада 87 гэр газар дороһоо һаа гараһан уһанда абтаа бэлэй. Тиимэһээ аюулта онсо байдал тогтоогдоо һэн.

Буряад Уласай байгаалиин нөөсэгүүдэй яаманай сайд Алексей Хандархаевай хэлэһээр, онсо байдалые усадхаха мүнгөөр ажалнууд ябуулагдана. Тусхай захирал Буряадай засаг газар гаргаһан байха юм.

Ехээр уһа Баянголдо уһа урадхуулбал, Галуута нуур бууха һэн. Иимэ шалтагаа мэргэжэлтэд нэрлэһэн байна. Уһаар бага болоһон Баянголой һаба ногоогоор дүүрэнтэһэн юм. Тэрэ һабаарнь уһаншье урдаха аргагүй болошоо. Сэбэрлэлгын ажалнуудай хүсэд хэгдэхэдэ, Галуута нуурай уһанай хэмжээн буурантаха гээд Алексей Хандархаев һанамжална.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газар