Ниигэм 19 nov 2020 374

Буряад Уласта һурагшадые эдеэ хоолоор хангалгын асуудалнууд

Ород Уласай «Һуралсал тухай» хуулида эрэмдэг бэетэй һургуулиин һурагшадые үдэрэй туршада хоёр дахин халуун эдеэ хоолоор хангалга хараалагданхай. Тиин Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай орлогшо Валерий Анатольевич Поздняков энэ асуудалаар Арадай Хуралай һунгалмалнуудта хандажа, мүнөө харилсаагүй аргаар һуралсал гаража байһан иимэ үхибүүдтэ эдеэ хоолдо хараалагдаһан мүнгыень түрэлхидтэнь үгэхэ тухай дурадхал оруулаа.

Буряад Уласай Арадай Хуралай Ниигэмэй бодолгын талаар хорооной гэшүүд энэ асуудал хаража, Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовай дэмжээлгээр энэ асуудал ээлжээтэ сессидэ хараха тухай мэдээсэнэ.

Мүнөөдэрэй байдалаар Буряад Орондо бэеынгээ талаар муушаг байдалтай болон эрэмдэг бэетэй 1144 үхибүүн гэртээ һуралсал гарана. Тэдээндэ компенсаци түлэлгэдэ 28,8 сая түхэриг хэрэгтэй болоно.

Улас дотор дунда һургуулинуудай эхин ангиин һурагшад, ниигэмэй талаар орёошог байдалтай 1-дэхи ангиһаа эхилээд, 11-дэхи ангида һурадаг үхибүүд халуун эдеээ хоолоор хангагдана.  Һүүлэй гурбан жэлэй туршада энэ хэрэгтэ һомологдодог мүнгэнэй хэмжээн гурба дахин дээшэлһэн байна. 2020 ондо һурагшадые халуун хоолоор хангаха хэрэгтэ Уласай һанһаа 450 сая түхэриг үгтөө», - гээд Арадай Хуралай Ниигэмэй бодолгын талаар хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец тэмдэглэнэ.

Фото: yandex.ru