Ниигэм 19 nov 2020 262

Буряад Уласта залуу мэргэжэлтэд уулзана

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаман, «Залуу мэргэжэлтэн» гэһэн можонууд хоорондын холбоон Нээмэл VII-дохи чемпионат Улаан-Үдэ хотодо эмхидхэбэ. 
Энэ ээлжээтэ «WorldSkills Russia» хэмжээн харилсаагүй аргаар үнгэргэгдэнэ. Хамтадаа 170-аад хабаадагшад, Эрхүү можын болон Буряад Уласай 200 шүүмжэлэгшэд залуу мэргэжэлтэдые элирүүлжэ, саашань дэмжэхэ.
Чемпионат Улаан-Үдэ хотын мэргэжэлтэ һуралсалай эмхинүүдэй – Аваиционно техникумай, Байгалай аяншалгын колледжын, Олон шэглэлээр мэргэжэлтэдые бэлдэдэг, Буряадай багшанарай, Байгалай нөөсэ хэрэглэлгын, Ойн ажахын колледжнуудай дэргэдэ болоно. Залуу бэлигтэн нэмэлтэ болон мэргэжэлтэ һуралсалай, мэргэжэл ехэтэй ажалшадаар хангалгын болон хэдэн шухала асуудалнуудаар хөөрэлдэхэ, зохид шиидхэбэринүүдые баталха.

Фото: egov-buryatia.ru/minobr