Ниигэм 19 nov 2020 276

​Буряад Уласай ажахынууд үүлтэртэ мал худалдан абана

© фото: pixabay.com

Хүдөө ажахын hалбарида 2020 ондо үүлтэртэ мал худалдан абаха хэрэгтэ гүрэнэй талаhаа дэмжэлгээр 30 сая түхэриг үлүүтэй үгтэhэн байна. Белогорск нютагай Буян ажахы тэрэ туhаламжыень хэрэглэн 43 буха худалдан абаа.

Хүдөө ажахые хүгжөөхэ гэhэн даабари Россиин Юрэнхылэгшэ Владимир Путин үгэhэн гээшэ. Гүрэнэй талаhаа залуу фермернуудые дэмжэхэ талаар мүнгэ алтаар туhалха программанууд байгуулагданхай. Тэдэнэй нэгэн гэхэдэ үүлтэртэ мал абахада хахадhаа ехэ гаргашыень бусааха ёhотой. «Буян» ажахы мүнөө үбэлэй хаhадаа оронги. Яагаад хямдаханаар мал үдхэхэб гэhэн бодолдо абтажа эзэдынь, хальмаг үүлтэрэй мал үдхэхэ гэжэ бодоо хаш. Үбэлэй сагта үбhэн ехэ хэрэггүй, бэлшээридэ ябаад, түргэн мяханиинь ургадаг. «Буян» ажахын малшан Хубисхал Ямпилов хэдэн жэлэй туршада эбэртэ бодо мал харюулна.

Буряад малай үүлтэр hайжаруулгын албанай мэргэжэлтэд шэнээр ерэhэн малай чип шалгажа, идентификаци хэхэ уялгатай юм. Эдэ мал карантинда хаагданхай байна. Малай эмшэд элдэб үбшэнгүүдэй анализ абаха, тэрэнэй hүүлээр бэлшээридэ табигдаха. Гүрэнэй программын ёhоор Буряад Уластаа гү, али бусад можо хизаарнуудаар үүлтэртэ заводуудhаа бухануудые худалдажа абахада 70 процент хубииень гүрэн бусаадаг. Һаамхай үнеэндэ 50 процент.  Үшөө тиихэдэ фермэтэй байhан уладуудта гаргашыень 90 процент бусааха арга боломжо бии.   Тус ажахы хальмаг үүлтэрэй 43 буха Самарска можын Шигунска үүлтэртэ ажахыhаа асарhан байна. Тиигэжэ 70 процентыень гүрэн бусаагаа.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com