Ниигэм 19 nov 2020 201

​Буряад Уласта гэрэл зурагуудай аргаар ан амитад тоологдоно

© фото: pixabay.com

Байгаали хамгаалгын газарнуудта ан амитадай тоо мэдэхын түлөө фотобуулгабари нюусаар хэгдэнэ. Мүнөө жэлэй намар ойн гахайнууд, хандагай, гүрөөһэд болон нэгэ баабгай зурагуудта орошоһон байгаа.

Буряад Уласай байгаалиин нөөсэнүүдэй яаманай мэдээсэһээр, ан амитаниие табан байгаали хамгаалгын сээртэй газарнуудта (заказник) фотобуулгабари хэгдэнэ. Ангирай, Прибайкальска, Худакай, Снежинскиин болон Хэжэнгын заказнигуудта иимэ ажал ябуулагдана.

- Фотоаппарадууд ан амитанай хооллшохо, хужартай газарнуудай хажуугаар табигдана. Халуун амитай юумэнэй хүдэлхэдэ, буулгажа эхилшэдэг. Үдэртөө үнгэтэ зурагуудые абанабди, харин һүниндөө хара сагаанаар буулгагдана, - гэжэ Худакай заказнигай гүрэнэй инспектор А.Г.Холмогоров хөөрэнэ.

Байгали хамгаалагшадай тэмдэглэһээр, ан амитадые тэдэ хараашьегүй һаа, зурагуудай ашаар ямар амитан, хэды толгой, хайшаа ябанаб гэжэ ойлгонод.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: pixabay.com