Ниигэм 20 nov 2020 345

​Байгаали хамгаалгын хуули хазагайруулха ушар тэмдэглэһэн Буряад Уласай ажаһуугшад урмашуулагдаха

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласай ажаһуугшад байгаали хамгаалгын хуули хазагайруулха ушар тогтоохо хэрэгтэ туһа хүргэхэ аргатай. Тойронхи оршон бузарлаһан тухай тэмдэглэжэ абаад, Бурприроднадзорто дамжуулһан эрхэтэд 1,5 мянган түхэригэй шагнал абаха.

Бог хаядаһа суглуулха тусхай газарһаа ондоо тээ бог хаяһан тухай Бурприроднадзорто дуулгаһан Буряад Уласай хуулиин наһа хүсэһэн ажаһуугшад мүнгэн урмашуулгада хүртэхэ эрхэтэй.

Мүнгэн шагнал абаха тухай мэдүүлгэ оруулһан хүнүүд урмашуулагдаха. Урмашуулга түлэхэ тухай мэдүүлгэдэ фамили, нэрэ, обог (байгаа һаань), байдаг газар болон бүридхэлдэ абтаһан тухай, налог түлэгшын хубиин дугаар болон байгаали хамгаалгын хуули хазагайруулһан тухай дуулгаһан хүнэй нэрэ дээрэ урьһаламжын эмхидэ нээһэн банкын данса байха ёһотой.

Мэдүүлгэдэ хабсаргагдана:

-  үнэмшэлһэн бэшэг баримтын хуулбари;

- байдаг газараар бүридхэлдэ абтаһан тухай гэршэлһэн бэшэг баримтын хуулбари;

- хуули бусаар бог шоройй обоолһон тухай фото зурагаар тэмдэглэн абаһан мэдээн.

Хазагайруулгын баримтануудтай материалнууд соо хазагайралга хэһэн хүнэй нэрэ яг тогтоохоор, мүн баһа бүрин эрхэтэ түлөөлэлгын газарта хандаһан һара үдэр болотор 3 үдэрһөө хойшо бэшэ байгаали хамгаалгын хуули хазагайруулһан һара үдэр боло саг бэшээтэй байха ёһотой.

Хэрбээ мэдүүлгэ оруулагшын өөрын һанаагаар бэшэг баримтануудай үзүүлэгдээгүй байгаа һаань, бүрин эрхэтэ түлөөлэлгэтэй зургаан тэдэниие өөһэдөө федеральна хуулиин болон Буряад Уласай хуулиин ёһоор, албан зургаануудай хоорондын мэдэсээл үгэлсэхэ ёһоор эрижэ абадаг.

Хазагайруулһан ушарнууд тухай мэдээсэлые Бурприроднадзорой хаягта эльгээхэ хэрэгтэй:

Хаяг: 670034, Буряад Улас, Улаан-Үдэ хото, 1905 оной хубисхалай гудамжа, 11а.

Холбоо бариха утаһан: 8(3012)44-44-97

Сахим почтын хаяг: [email protected].

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газар