Ниигэм 20 nov 2020 348

​Буряад Уласта 2021 ондо харгын үндэһэн түсэлдэ орохо объектнүүд бүридхэгдөө

© фото: pixabay.com

Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Зарлиг дүүргэхэ гэжэ баталагдаһан “Аюулгүй болон һайн шанартай автомашинын харгынууд” гэһэн үндэһэн түсэлдэ 2021 ондо ороһон Буряад Уласай харгын ажахын объектнүүд эли болоо. Бүридхэлдэ 55 объектнүүд оруулагдаа, тэдэнэй – 14-иинь нютаг можын, 25-иинь – Улаан-Үдэ хотодо болон 16 объектнүүдынь – Улаан-Үдэ шадарай аймагуудта болоно.

- Ерэхэ жэлдэ бидэ 107 модоной зайда автомашинын харгы заһабарилхабди. 2021 оной эсэстэ нормативта таараһан нютаг можын удха шанартай харгынуудай хубинь 48,2% хүрэтэр дээшэлхэ. Тэрэ тоодо Улаан-Үдэ хотын агломерацида – 79% хүрэтэр, - гэжэ Буряад Уласай Толгойлогшэ Алексей Цыденов хэлээ.

Тэрэ тоодо заһабарилагдаха нютаг можын харгынуудай зургаан объектнүүдынь 2020 онһоо шэлжэн орохо юм. Эдэ болбол Мухар-Шэбэр аймагта “Мухар-Шэбэр - Бэшүүр-Хяагта” автохаргын 9 модоной зай («Фортуна» бүлгэм ажал ябуулха), Ярууна аймагта «Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино» утань 4 модоной зай  («Фундамент» бүлгэм), «Улаан-Үдэ-Романовка-Шэтэ» утань 30 модоной зай («ТК ПЕКО» бүлгэм), ба Тарбагатай аймагта «Улаан-Үдэ-Николаевский-Тарбагатай-Подлопатка-Охин-Булаг» 22 модоной зай («Дом 2000» бүлгэм) болон бусад.  

Уласай ниислэлдэ нүгөө жэлдэ 25 объектнүүд шэнэлэгдэхэ. Улаан-Үдэдэ заһабарилагдаха харгын участогуудай эгээл томонуудынь гэбэл:

- Ботаническая гудамжаһаа 13-дахи км хүрэтэр;

- Чертенковой гудамжаар;

- Н. Петровой гудамжаар;

- 113 микрорайондо;

- Илалтын 40 жэлэй гудамжаар (федеральна трассаһаа Ивалга аймагай хилэ хүрэтэр).

Гэхэтэй хамта, уласай аймагуудта харгын участогууд заһабарилагдаха: Байгал шадар аймагта – зургаан объект, Загарай аймагта – хоёр, Тарбагата аймагта – гурбан (1-ниинь урда жэлһээ шэлжэһэн) ба Ивалга аймагта – табан (1-ниинь урда жэлһээ шэлжэн ороһон).

Тиихэдэ үндэһэн түсэлөөр харгын хүдэлөөнэй аюулгүйе дээшэлүүлхэ талаар хэмжээ ябуулганууд хараалагдана.

- Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын зарлаһан “Аюулгүй болон һайн шанартай автомашинын харгынууд” гэһэн үндэһэн түсэл болбол гүрэн түрын бодолгын түрүү ээлжээнэй нэгэн болоно. Жэлһээ жэлдэ харгын һалбарида мүнгэ һомололго дээшэлнэ. Үндэһэн түсэлэй гол зорилгонууд болбол шанар һайтай харгынуудые барилга болон харгын аюулгүй байдал. Үнгэржэ байһан жэл харгын ажахыда гансата бэшэ, юрэнхы дээрээ олон һалбаринуудта юрын бэшэ байба. Эдэ бүгэдэ коронавирусай тараһанһаа болон тэрэниие зогсоохын тула оруулагдаһан хизаарлалтануудһаа болоо. Зүгөөр олон бэрхэшээлнүүдэй байһаар байтар бидэ ажалдаа яһала һайн дүнгүүдые туйлаһан байнабди. 2021 ондо автохаргынуудые нормативай байдалда оруулха талаар энэл зангаараа ажал үргэлжэлүүлэгдэхэ, - гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын бүтээн байгуулалтын хүгжэлтын талаар орлогшо Евгений Луковников хэлээ.   

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: pixabay.com