Ниигэм 20 nov 2020 206

Буряад Уласта «Манай үхибүүд» албан һайн хүдэлнэ

Буряад Уласай Ниигэм хамгаалгын талаар яаманда гар утаһаар хонходожо, али нэгэн асуудалаар тодорхой мэдээсэл абаха арга нэбтэрүүлэгдэнхэй.


Байгша оной март һараһаа эхилээд, найман һарын туршада «Манай үхибүүд» гэһэн албанай мэргэжэлтэд 41456 гар утаһаар хандалгада харюунуудые  үгөө. Ехэнхи ушарта хүүгэдтэ пособи, оюутадта ниигэмэй стипенди түлэхэ асуудалнуудаар олон хандалга бүридхэгдэнэ. Үшөө гэр-байрын хангалтануудые түлэлгэдэ хүнгэлэлтэ үзүүлхэ асуудал олоной һанаа зобооно гээд тэмдэглэе.
Байгша оной эхинһээ Буряад Улас дотор хамшагта ханяадай ехээр һүһэржэ эхилхэдэ олон зон саг соонь ниигэмэй талаар хүртэдэг хангалтануудайнгаа болзор һунааха тухай мэдүүлгэ  үгэжэ, дансануудааа шэнээр тушааха аргагүй боложо, һанаагаа зобоо. Тиин Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай тусхай шиидхэбэреэр хүн зондо үзүүлэгдэжэ байһан хангалтанууд саашадаа зоной хандалгагүйгөөр түлэгдэжэ байна. 
Ниигэм хамгаалгын яаманай мэргэжэлтэдтэ энэ утаһаар 8-800-350-57-16 хонходожо, долоон хоногой табан үдэр үглөөнэй 8.30 сагһаа үдэшын 17.30 саг болотор хэрэгтэй мэдээсэл, зүбшөөл абаха аргатайт. 

Фото: egov-buryatia.ru/minsoc