Ниигэм 20 nov 2020 425

​Буряадай бууза «Вкусы России» гэһэн мүрысөөндэ түрүүлнэ

© фото: "Вкусы России" сайтһаа скрин

Ородой Холбото Уласай хүдөө ажахын һалбарида анхарал хандуулжа, гүрэн доторой баян гэгшын заншалта эдеэ хоолтой танилсуулха зорилготой «Вкусы России» гэһэн мүрысөөн соносхогдонхой. Тус хэмжээ ябуулгада Буряадай сай, суута Боргойн мяхан, шасаргана, мохин болон бууза оролсоно.

«Вкусы России» гэһэн мүрысөөнэй түрүүшын үдэрэй дүнгүүдээр буузын түлөө 100 000 дуун үгтөө. Ородой Холбоото Уласай яаманда тэмдэглэһээр, эгээл эдэбхитэй зон Буряад Уласта, Нижегородско болон Белгородско можонуудта ажаһууна.

Мүнөө дээрээ Буряадай бууза, Адыгейн сыр, Нижегородско можын Городецкэ пряник, Белгородско можын Городищенскэ хилээмэн, Саратовска можын Красноармейскэ пряник, Омско можын Любинска сгущенка, Мордовиин квас, Крымэй пахлава, рахат-лукум, Твериин баранка харалганда түрүүлнэ.

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Чириповэй хэлэһээр, мүрысөөнэй ашаар уластай танилсуулга үнгэргэгдэжэ, агроаяншалгын хүгжэлтэ урмашуулагдаха.

Дуугаа үгэлгэ  https://russiantastes.ru декабриин 2 болотор үнгэргэгдэхэ. Хүн бүхэн ондо ондоо можо нютагуудай гурбан бренд дэмжэхэ аргатай.  

Түсэлдэ хабаадагшад Ородой Холбоото Уласай амтанай карта да оруулагдаха, харин илагшад гүрэнэй хүдөө ажахын яаманай онсо шухаг эдеэ хоол дэмжэхэ, олондо танюулха талаар программада оруулагдаха.

Фото: "Вкусы России" сайтһаа скрин