Ниигэм 20 nov 2020 549

​Буряадта үндэр наһатайшуулай хүсэл бэелүүлэгдэнэ

Агууехэ Илалтын 75 жэлэй ойдо зорюулагдаһан “Ветеранай хүсэл” гэһэн түсэл үргэлжэлһөөр.

2020 оной февраль һарада эхиеэ абаһан байна. Хүн бүхэн эндэ хабаадаха аргатай. Дайнай болон ажалай ветеранууд тухай бэшэжэ, https://мечтаветерана.рф/ гэһэн сайтда эльгээхэ хэрэгтэй.

Үндэр наһатайшуулайнгаа ганса баатарлиг ябадал харуулангүй, мүн наһанайнь бэелүүлэгдээгүй хүсэлтэй олониие танилсуулбал ехэ һайн гэжэ тэмдэглэмээр. Тэрээнииень уншаһан ноёд һайд, олзын хэрэг эрхилэгшэд, һайн дураараа туһалагшад ветеранай хүсэл өөһэдөө бэелүүлхэ гү, али ниигүүлэсхы сэдьхэлэй хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэжэ, туһалха алхамуудые хэхэ аргатай.

Бүхы толилолгонуудые хараад үзэхэдэ, ветерануудай хүсэлнүүд бэлэн. Гэр байрыень сэбэрлэхэ, хорёо хашаагыень заһабарилха гэхэ мэтэ. Зарим үндэр наһатайшуул шагналгын шэнэ хэрэгсэлнүүдые, мебель абанхай.

Автор: Борис БАЛДАНОВ