Ниигэм 20 nov 2020 737

​​Ород гүрэндэ 2021 он Байгал далайн жэл гээд соносхогдохо

© фото: pixabay.com

Байгал далай хамгаалгын асуудал федеральна засаг зургаанай анхарал татаһаар. Энээнһээ урид Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин 2021 он Байгалай жэл гээд соносхохо тухай дурадхалтай зүбшэһэн байна. Декабриин 1 болотор Ородой Холбоото Уласай Засагай газар дурадхалнуудые оруулха. Байгал хамгаалха талаар «Единая Россия» абтаха хэмжээнүүдэй дурадхалнуудые бэлдэжэ, яамануудта оруулха.

Байгалай байгаалиин дэбисхэрэй 57%-һаа дээшэнь Буряадай дэбисхэртэ, тэрэ тоодо 42,6%-нь – Байгаали хамгаалгын түб газарта, 74,75-нь – байгаали хамгаалгын буферна газарта. Шиидхэгдээгүй олон жэлэй асуудалнууд Байгалай байгаалиин дэбисхэрэй харууһата ой модоной газарнуудые һууринуудай мэдэлдэ болгохогүй гэһэн хорюултай хабаатай гэжэ намай Буряадтахи таһагай мэдээсэлэй албанда дуулгаа.

Байгалай онсо шухаг хамгаалха хэмжээнүүд һайн нүлөөтэйшье һаань, ажаһуугшад хохидоно гэжэ Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов тэмдэглээ.

- Байгалай дэбисхэрэй байгаали хамгаалгын хуули гуримшуулха хэрэгтэй, тиихэдэ «Байгал далай хамгаалха тухай» федеральна хуулида заабари оруулха болоно. Мүнөө байһан хуулиин ёһоор, онсо байдалай хойшолонгуудые усадхаха (модо отолхо), байһан объектнүүдые заһабарилха, һэльбэн шэнэлхэ хоригдоно, һууринуудые тойруулаад, түймэр һэргылэмжын зурууд татахаар бэшэ, - гэжэ Владимир Павлов хэлэбэ.

Байгалай дэбисхэртэ мүнөө 3 сая тонноһоо дээшэ 492 газарта бог, хаядаһан суглуулагданхай, тэрэниие усадхаха хэрэгтэй. Энэ бог хаядаһа ТКО полигонуудта гаргаха гэһэн ганса шиидхэбэритэй. Ажал гаргаша ехэтэй. Бог хаядаһа гаргаад дүүрэшэхэ бэшэ, хорлогдоһон газар сэбэрлэхэ, арюудхаха талаар хэмжээнүүд абтаха. Тиимэһээ «Чистая страна» гэһэн федеральна партийна түсэлдэ оролсохо арга олгогдожо, федеральна һанһаа мүнгэн һомологдожо болохо.

Фото: pixabay.com