Ниигэм 23 nov 2020 307

Ородой Холбоото Уласай һурагшадай хүдэлөөнэй эрхим команда Буряад Уласта шэлэгдэбэ

Уласай 34 команда эгээл эрхимэй тоодо орохын тула тэмсэбэ. Хабаадагшад бүлэгэйнгөө гэрэл зурагуудые, саашада ябуулха ажал хэрэгэйнгээ түсэбүүдые, видеоролигуудые жюрин анхаралда дурадхаба.

Энэ харалган дүрбэдэхиеэ Буряадта үнгэржэ, жэл бүхэндэ эрхим һурагшад олоор хабаадана. Бүхы нютагуудта һурагшадай хүдэлөөн ехэ эршэмтэйгээр ажалаа ябуулжа, тиимэһээ жюриин гэшүүд энэ удаа эгээл эрхим һурагшадые шэлэхэ хүндэ байдалда ороо», -  гээд координатор Баир Шобоев тэмдэглэнэ.  

Уласай Үндэһэтэнэй 1–дэхи лицей-интернадай команда шангай түрүүшын һуури эзэлбэ. Хоёрдохи һуури Загарайн һургуулиин түлөөлэгшэдтэ олгуулагдаа. Северобайкальск хотын аяншалгын болон экологиин һургуулиин үхибүүд гурбадахи һуурида гараа. Дүрбэдэхи һуури  Улаан-Үдэ хотын 49-дэхи дунда һургуулиин һурагшад болон Хурамхаанай аймагай нэмэлтэ һуралсалай түбэй эдиршүүл эзэлбэ.  «Видеобуулгабариин эрхим сценарий» номинацида Улаан-Үдэ хотын 31-дэхи дунда һургуулиин һурагшад шалгараа. «Эрхим гэрэл зураг» гэһэн тусхай шанда Зэдын аймагай Зарубино тосхоной дунда һургуулинхыд хүртэбэ. «Түргэн старт» гэһэн номинациин шан Ахын аймагай Өөрлигэй һурагшадта олгуулагдаа. «Дебют» номинациин шанда Захааминай аймагай Хуртагын дунда һургуулиин һурагшад хүртөө. «Навстречу свету» номинацида Захааминай аймагай нэмэлтэ һуралсалай түбэй бэлигтэн шалгарба.

Манай лицей-интернадай команда 2017 ондо энэ хэмжээндэ амжалта туйлажа, Буряад Уласаа Бүхэроссиин харалганда түлөөлжэ ошоһон юм. Энэ удаа бидэ һайн бэлэдхэл хэжэ, үндэр амжалта туйлаха хүсэлтэйбди. Маанадтай хамта Россиин һурагшадай хүдэлөөнэй эмхинһээ Оюна Валерьевна Лыгденова бэлэдхэл хэнэ», - гээд тус һаралсалай гуламтын шабинар хэлэнэ.

 

 

 

 

 

Фото: egov-buryatia.ru/minobr