Ниигэм 23 nov 2020 267

​Гүрэнэй туhаламжа урма зориг түрүүлнэ

© фото: pixabay.com

Залуушуул түрэл тоонто нютагтаа бусажа, хүдөө ажахыгаа хүгжөөнэ. Эхилжэ байhан фермернүүдые дэмжэхэ талаар гүрэнэй грант болон уласай программанууд ехэ туhатай байна гэжэ тэмдэглэлтэй.

Дмитрий Донсоронов Улаан-Үдэ хотодо ажаhуудаг байhан аад, 2015 ондо гэр бүлөөрөө түрэл тоонто нютагтаа бусажа, эжы абынгаа буусын хажууда өөрынгөө ажахы байгуулаа юм. Мүнөө Сагаан Жалга гэжэ нэрэтэй газарта түбхинэжэ хүгжэжэ байна. Ажахын эзэн Дмитрийн хэлэhээр, үнинэй газар дээрэ хүдэлхэ дуратай байhан юм. Тиигэжэ энэ хүсэлөө бэелүүлhэндээ баяртай.

«Би бүхы наhаараа үхэр мал харюулжа ябааб. Теэд гүрэнhөө туhаламжа абахада ехэ туhа боложо үгөө. Мал, техникэеэ шэнэлээб», - гэжэ фермер Дмитрий Донсоронов хубаалдана hэн.

Нүхэрэйнгөө hанал хүсэлынь Сэлмэг хани нүхэрынь дэмжэжэ, "Эхилжэ байhан фермер" гэhэн программа тухай мэдэжэ, хабаадажа, 3 сая түхэригтэ хүртэнхэйнүүд. Энэ мүнгэндэ hаамал үнеэнүүдые, техникэ абажа, хүдөөгэй сүлөөгүй ажал эхилээ ха. Энээн дээрэ тогтонгүй, саашадаа бусад проектнүүдтэ хабаадажа, Донсороновтанай ажахы эдэбхитэйгээр хүгжэжэ эхилээ.

Сэлмэг Донсоронова туhаламжа абаhандаа баяртай. «Саашаа хүгжэн ажаллаха урма зориг бии болоо» гэжэ нүхэрэйнгөө үгэнүүдтэ нэмжэ хэлэнэ бэлэй. Эдэбхитэй залуу Донсороновтанай зорилго заалhаа бэелүүлэгдэхэл байха гэжэ тэмдэглэлтэй.

 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com