Ниигэм 23 nov 2020 223

​Буряадай ажаһуугшадта Геройнуудаа дурсахыень дурадхана

Бүхэроссиин нээмэл “Слава Героям России!” гэһэн урилдаанда Буряадай ажаһуугшадые хабаадахые спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй талаар яаман урижа байһанаа мэдүүлнэ.

Энэ урилдаан “Мы за Великую Державу” гэһэн бүхэроссиин уран һайханай түсэлэй нэгэ шата боложо үгэнэ. 2020 оной декабриин 20-до үнгэрэгдэхэ.

Хэмжээ ябуулга гүрэн доторойнгоо Геройнуудай үдэртэ дашарамдуулагдана. Тиимэһээ уран һайхан шүлэгүүдээр, дуунуудаар, арадай аман зохёолоор Геройнуудые магтан нэрыень үргэдэг ажаһуугшад, соёлой болон бусадшье һалбариин хүдэлмэрилэгшэд хабаадаха аргатай.

3-һаа дээшэ наһатай үхибүүд, бэлигтэй эдиршүүл ба залуушуул болон ехэшье хүнүүд урилдаанда уригдана.

“Слава Героям России!” хэдэн шэглэлээр эмхидхэгдэнэ. “Дуун”, “Уран һайханай үгэ”, “Хатар”, “Шог зугаа” болон бусад һонирхолтой номинацинуудые эмхидхэгшэд бэлдэнхэй.

Хэмжээ ябуулгада хабаадаха гэбэл электрон [email protected] хаягаар декабриин 15 болотор мэдүүлгэеэ эльгээхэ аргатайт.

Автор: Борис БАЛДАНОВ