Ниигэм 23 nov 2020 357

​Буряад Саха-Яхад Уласууд аяншалагшадаараа андалдаха

Буряад Уласай аяншалгын яаман Саха-Яхад Уласай аяншалгын, худалдаа наймаанай болон олзын хэрэг эрхилэлгын яаман хамтын хэлсээ баталба.

Хэлсээнэй ёһоор, хоёр регионой яаманууд хамтын аяншалгын түсэлнүүдые бэлдэжэ, олоной анхаралда дурадхаха болоно.

Нэн түрүүн, Якутск-Улаан-Үдэ-Якутск гэһэн агаарай онгосоор ниидэлгэ тухай шиидхэбэри абаха хэрэгтэй. Юуб гэхэдэ, тэрэнэй сэн угаа үнтэй, ямаршье аяншалагша иишэ-тиишэ ниидэхэеэ һанахагүй. Тиимэһээ Ростуризм хандажа, Ород гүрэнэй Засаг газарай Тогтоолой ёһоор регион хоорондын агаарай маршрут хүнгэлэлтэтэй болгохо алхам хэгдэхэнь. Тэрэ болотор “Якутия” гэһэн авиакомпани өөһэдөө сэнгээ буулгаба. Якутск руу вторникто 6 мянгаар ниидэжэ ошохоор.

Гэхэтэй хамта, Буряадай аяншалагшадта “Туристический кэшбек” гэһэн программада оролсоһон һонирхолтой гурбан аяншалга дурадхагдана.

Хойто зүгэй уласай ажаһуугшадшье Буряадаар аяншалжа, хүнгэлэлтэдэ хүртэхэ аргатай.

Автор: Борис БАЛДАНОВ