Ниигэм 23 nov 2020 341

«Элүүрые хамгаалга» гэһэн үндэһэн түсэл Буряад Уласта бэелүүлэгдэнэ

«Элүүрые хамгаалга» гэһэн үндэһэн түсэлэй ашаар Буряад Уласта хүүгэдые эмнэлгын эмхинүүдтэ эгээл хэрэгтэй шэнэ түхеэрэлгэнүүд абтана.

Хамтадаа 350 сая түхэриг шэглүүлэгдэжэ, УЗИ-аппарадууд, электрокардиографнууд, хоолой, шэхэ, хамар харалгын хэрэгсэлнүүд асарагдаа.

Эдэнэй аргаар эмшэдтэ хандаһан үхибүүн бүхэниие толгойһоонь эхилээд, уладань хүрэтэр гүйсэд шэнжэлжэ болохо.

Хоёр сая түхэриг сэнтэй, хэмжээгээрээ принтертэй адли хэрэгсэлэй ашаар  шуһанай шалгалта хэгдэжэ, бүхы бодосуудайнь байдал тодоор гаргагдана", - гээд Уласай хүүгэдэй клиническа больницын врач Пурбо Цыдендамбаев хэлэнэ.

Буряадта иимэ хоёр аппарат тоологдоно. Нэгэ доро далан шэнжэлэлгэ хэгдэнэ.  Компьютерна томограф мүн лэ ехэ хэрэгтэй аппарат абтаа. Тэрэнэй ашаар толгой, уураг толгой шалгагдана.

Үндэһэн түсэлнүүдэй Ородой Холбоото Улас дотор бэелүүлэгдэжэ эхилхэдэ, зоной, илангаяа хүүгэдэй бэеын энхэ элүүрэй байдал һайн шалгагдажа, түргэн туһаламжа үзүүлэгдэнэ.

Фото: arigus.tv