Ниигэм 23 nov 2020 373

«Абилимпикс» чемпионат Буряад Уласта үнгэргэгдэнэ

Ородой Холбоото Уласай Гэгээрэлэй яаманай эмхидхэһэн чемпионат харилсаагүй аргаар ноябриин 23-һаа 29 болотор Буряад Орондо үнгэрнэ. Энэ жэлэй хэмжээндэ Ород Уласай 85 можо нютагуудһаа хоёр мянганһаа үлүү һурагшад, оюутад, залуу мэргэжэлтэд хабаадана.

77 шэглэлээр чемпионат үнгэржэ, Буряад Уласай 16 бэлигтэйшүүл арбан бүлгэмдэ хабаадана. Юһэн шэглэлээр мүрысөөн Буряадай мэдээсэлэй болон экономикын техникумай дэргэдэ болоно. Нэгэ шэглэлээр хэмжээн Улаан-Үдэ хотын 3-дахи һургуулида эмхидхэгдэжэ, санитарна хиналтын бүхы дүримүүд сахигдана.

Уласай суглуулагдамал команда можонууд хоорондын III-дахи чемпионадта амжалта туйлаһан бэрхэ залуушуулһаа бүридэнэ. Чемпионадай бүхы талмайнууд шэнэ түхеэрэлгэнүүдээр хангагдажа, жюриин гэшүүд Москва хотоһоо сэхэ утаһан холбоогоор бүхы үйлэ хэрэг хараха аргатай.

2019 ондо болоһон энэ чемпионадта Буряад Уласаа түлөөлһэн хабаадагшад 4 медаль нютагтаа асарһан байна:
1-дэхи һуури  Ардан Барлуков «Сборка-разборка электронного оборудования» шэглэлдэ эзэлжэ, эрхим дүн харуулаа. 2-дохи һууринуудые Жамбал Цыденов «Текст заһалга» шэглэлдэ болон Никита Богданов «Столярна хэрэг» шэглэлдэ эзэлһэн юм.  «Сетевое и системное администрирование» шэглэлдэ 3-дахи һуурида Никита Разуваев гараһан байна.

«Абилимпикс» гэһэн Үндэһэтэнэй түбэй abilympics-russia.ru интернет сүлжээндэ энэ чемпионадай нээлгын, хаалгын ёһололнууд, мүрысөөн, үзэмжэ сэхэ дамжуулгын аргаар хараха аргатайт.

Фото: egov-buryatia.ru/minobr