Ниигэм 23 nov 2020 719

​Алас Дурнын технологическа олимпиадада Буряадай һурагша илалта туйлаа

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Алас Дурнын федеральна тойрогой 5-дахи – 7-дохи ангинуудай һурагшадай дунда «НТИ.Junior» гэһэн кружогуудай хүдэлөөнэй   олимпиадын түрүүшын илагшад элирүүлэгдээ. «Технологии для мира роботов» гэһэн шэглэлээр командын бүридэлдэ Д. Аюшеевэй нэрэмжэтэ хүгжэмэй-гуманитарна лицейн 7-дохи классай һурагша Артем Григорьев 1-дэхи һуури эзэлээ.

Алас Дурнын федеральна тойрогуудай түгэсхэлэй шатада 111 хабаадагшад дистанционно аргаар инженернэ дабааринуудые командануудта дүүргээ.

- Алас Дурнын федеральна тойрогто түгэсхэлэй шата олимпиадын түгэсхэлэй 9 шатын түрүүшын болоно. Энэ шата хада декабриин 20 болотор үргэлжэлхэ. Олимпиадад хабаадаха тухай гүрэнэй 83 можо нютагуудай 28732 һурагша мэдүүлгэ оруулаа, түгэсхэлэй шатада 1600-һаа дээшэнь ороһон байна, - гэжэ «Россия — страна возможностей» гэһэн юрэнхылэгшын платформын юрэнхы захирал Алексей Комиссаров хэлэбэ.

«НТИ.Junior» гэһэн кружогуудай хүдэлөөнэй олимпиада Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай даабаряар байгуулагдаһан «Болбосорол» гэһэн үндэһэн түсэлэй «Социальные лифты для каждого» гэһэн федеральна түсэлэй хэмжээндэ эмхидхэгдэнэ гээд тэмдэглэлтэй.

Технологическа һалбарида һуралсал үргэлжэлүүлхэ талаар туһатай шангууд илагшадта барюулагдаха. Саашадаа 8-дахи – 11-дэхи ангинуудта кружогуудай хүдэлөөнэй олимпиадада хабаадаха дүй дүршэлтэй тэдэнэр болохо, гүрэнэй инженернэ дээдэ һургуулида ороходонь, хүнгэлэлтэнүүд үзүүлэгдэхэ.

Фото: Буряад Уласай Засагай газар