Ниигэм 24 nov 2020 274

Буряад Уласай һурагшадта тэдхэмжэ үзүүлэгдэхэ

Коронавирусай халдабариин таралгын аюултай холбоотой асуудалнуудые шиидхэхэ талаар уласай шууд гүйсэдхэхэ штабай ээлжээтэ зүблѳѳндэ гүрэнэй талаһаа али нэгэ тэдхэмжэ, туһаламжада хүртэхэ эрхэтэй гэр бүлын хүүгэдтэ эдеэ хоолой зүйлнүүдые үгэхэ асуудал харагдаба. Энэ талаар ажал Улаан-Үдэ хотодо эхилжэ, ниигэмэй талаар тулюур байдалда ороһон 5-дахи ангиин һурагшадһаа эхилээд,  11-дэхи ангиин һурагшад паёгуудаар хангагдаха.

Улаан-Үдэ хотын һуралсалай талаар хорооной  мэргэжэлтэдэй мэдээсэһээр нэгэ үдэрэй паёк 63 түхэриг 50 мүнгэн сэнтэй. Тэрэнь харилсаагүй аргаар һуралсалаа үнгэргэһэн үдэрнүүдтэ үдхэгдэн тоологдожо, үгтэхэ эдеэ хоолой хэмжээн тодорхойлогдоно.

Тиин хотын 56 һургуулинуудай 8,5 мянган һурагшад тус паёкто хүртэхэ эрхэтэй. Тэрэнэй бүридэл Роспотреб-хиналтын мэргэжэлтэдтэй зүбшэн хэлсэгдэжэ, суглуулагдана.

Түрэлхид энэ тэдхэмжэ абахаяа һургуулинуудта ерэхэдээ һэргылэмжын бүхы эрилтэнүүдые сахихань шухала», - гээд мэргэжэлтэд дахин һануулна.Фото: yandex.ru