Ниигэм 24 nov 2020 337

​Буряад Уласта хадаран загаhа олошоруулха талаар ажал ябуулагдана

© фото: pixabay.com

Байгалай мүн тэрэниие тойроод байhан байгаали хамгаалха, мүн дайрагдаагүй газарнуудые тэрэ шэгтэнь үлөөхэ гээшэ тон шухала гээд жэлhээ жэлдэ эрдэмтэд хэлэжэл байдаг.

Байгал нуурта хадаран загаhан байрладаг. Түрьhэеэ хаяхаяа аяар холын гол горхонууд руу ошодог. Хадаран гээшэмнай ехэ түргэн, шуран загаhан, түргэн урасхалтай, хүйтэншэг уhанда дуратай. Загаhанай ажамидардаг гол горхонуудай хажуугаар хүнүүдэй бии болоходо загаhан хомор болодог. Тэрэ газарhаа ондоо тээшээ зөөдэг. Тэрэнь юундэ тиигэнэб гэхэдэ, хүнэй ажабайдал гол горхонуудта хубилалта оруулна гээшэ ааб даа.

Хадаран загаhанай хосорон үгы болохогүйн тула загаhанай заводууд хадаранай түрьhэ хэмэл аргаар бии болгожо, жараахайнуудые уhанда табидаг.

Ахын аймагта нефрит малталгын ажалнуудhаа боложо, тэндэхи хадаран үсөөрхэгүйн тула 6 мянган үлүүтэй хадаранай жараахайнууд табигдаhан байна. Иимэ ажалда Уласай эмхи зургаанууд хабаадалсаха гэжэ оролсодогынь ехэ hайшаалтай болоо.  2020 тиимэ 14 эмхи хэмжээ ябуулгада хабаадалсаха тухайгаа мэдүүлжэ, «Главрыбвод» 39 хэлсээ баталаа. Хадаран загаhанай тоо олон болгохо хүсэлэнтэйгөөр Баргажанай, Сэлэнгын, Большереченскын, Гусиноозерскын загаhа үдхэдэг заводууд тоологдоно. 2019 ондо - 300 мянган жараахайнууд, 2020 ондо 407 мянган жараахайнууд табигдаа. Энэ хэрэгтэ гүрэнэй үндэhэтэ программанууд ехэ туhатай, тэдхэмжэ үгтэнэ.

 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com