Ниигэм 25 nov 2020 213

​Буряад Уласта үүлтэртэ мал олошорһоор

Эдэ үдэрнүүдтэ 43 толгой хальмаг үүлтэрэй буханууд Хяагтын аймаг асарагдаба. Самарын можоһоо эдэ бухануудые «Буян» гэһэн ажахы худалдажа абаһан байна. «Арад зомнай шанартай мяханай амта таниха болонхой. Энэ малай мяхан хотымнай дэлгүүрнүүдтэ һайнаар наймаан болодог», - гээд, Буряад Уласай Хүдөө ажахын яаманай мэдээсэлэй албан дуулгана.

Мүнөөдэрэй байдалаар Хяагтын аймагта ганса «Буян» гэһэн ажахы хальмаг үүлтэрэй бодо мал үдхэдэг юм.

- Хальмаг үүлтэрэй мал тэжээхэдэ, түргэн мяхажадаг, һайнаар хараад байхада, һарын туршада хоёр килограмм нэмэжэ байха юм. Манай ажахыда тугалнуудаа жэлтэй болоторнь хүхөөр байлгаха гэжэ оролдонобди. Тэрэнэй удаа талха таряанда ороно. Багаһаа һайн харууһатай байхадаа, мяханайнь амтан һайн болодог юм. Энэ үүлтэрэй буханууд жэлэй дүрбэн сагта хээрэ бэлшээд ябаха аргатай. Тиигэбэшье янгинама хүйтэнэй эхилхэдэ, байрадань оруулдагбди, – гээд, энэ ажахын хүтэлбэрилэгшэ Вадим Батодоржиев хөөрэнэ.

Бэлшээридэ табихын урда ондоо можоһоо ерэһэн мал һайнаар шалгагдаһан байна. Юуб гэхэдэ, энэ хэрэгтэ гаргашалагдаһан мүнгэнэй 70 хуби малшадтаа һөөргэнь бусаагдаха юм. Ондоо можо нютагуудһаа үүлтэртэ бодо мал худалдажа абаһан зондо иимэ тэдхэмжэ үзүүлэгдэдэг байна. Харин 200 толгойһоо олон эмэ хашарагуудые абаһан ажахынуудта гүрэнэй жасаһаа бусаагдаха мүнгэнэйнь хэмжээн 90 хуби хүрэдэг юм.

- «Буян» гэһэн ажахымнай үргэн түсэбүүдые табижа, ажалаа эрхилнэ. Зэдын аймагта мяханай үйлэдбэри хүгжөөхэ тусхай түсэб найман жэлэй туршада хүсэд бэелүүлэгдэжэ, бүхыдөө 260 сая түхэриг энэ хэрэгтэ һомологдохо, – гээд, Буряад Уласай Хүдөө ажахын яаманай хүтэлбэрилэгшэ Даба-Жалсан Чирипов тэмдэглэбэ.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ