Ниигэм 26 nov 2020 334

Ород Уласай хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй саашанхи хүгжэлтэ

Һургуулиин наhа гүйсѳѳдүй хүүгэдэй hуралсалай мэргэжэлтэдэй Бүхэроссиин съезд эдэ үдэрнүүдтэ болобо. Энэ хэмжээндэ хамта дээрээ 33 мянган хүн хабаадаба.

Хүүгэдэй сэсэрлигэй hуралсалай талаар бэелүүлэгдэжэ байhан гүрэнэй түсэб хэмжээнүүд хэлсэгдээ.

Съездын ажал зургаан шэглэлнүүдээр – «Һуралсалай стандарт», «Балшар хүүгэдые саашань улам хүгжѳѳлгэ», «Ерээдүй сагай хүмүүжүүлэгшэ», «Хүүгэдэй hуралсалай болон дунда hургуулиин эхин классууд хоорондын холбоон», «Инклюзивна hуралсал», «Мэдээсэлэй шэнэ онол арганууд» эмхидхэгдэжэ, олоной анхарал татаа.

Ородой Холбоото Уласай Гэгээрэлэй яаманай гүрэнэй политикын талаар департаментын таhагые даагша Наталья Костюк иимэ hанамжатай:

Энэ хэмжээндэ олон улас можонуудай түлѳѳлэгшэдэй эдэбхитэйгээр хабаадалсаhаниинь бүхы Ород Улас дотор ябуулагдадаг ажал тодорхойлжо,  хүүгэдэй хүмүүжүүлгын асуудалнуудта олоной анхаралаа хандуулжа байhые тодорхойлно. Бидэ ажалайнгаа орёо асуудалнуудые зүбшэн хэлсэхэhээ гадуур дүршэлѳѳрѳѳ хубаалдаабди».

Россиин олон улас можонуудта сэсэрлигүүдэй хүдэлмэрилэгшэдтэ тусхайта hуралсалай түбүүд байгуулагдажа, мэргэжэлээ дээшэлүүлхэ арга боломжо бултанда бии болгогдохо.

Ород Уласай эрдэм ухаанай академиин мэргэжэлтэн Наталья Агре илангаяа эрэмдэг үхибүүдтэ сэсэрлигэй, саашада дунда hургуулиин hуралсалда бусад үхибүүдhээ илгаагүй хабаадуулха тухай асуудал табиhан байна. Энэ шэглэлээр ажал зарим нютагуудта ябуулагдажа, ехэ хэрэгтэй, саашадаа улам хүгжэхэ хараатай гэжэ тодорхойлогдоо.

Съездын түгэсхэлдэ харилсаагүй аргаар дунда hургуулиин наhа гүйсѳѳдүй хүүгэдэй hуралсал ябуулха арга боломжо тухай хѳѳрэлдѳѳн болоо. Тиин энэ асуудал олоной hанаа зобоожо, иимэ арга нэбтэрүүлгэдэ нэн түрүүн мэргэжэлээ дээшэлүүлхэ хэрэгтэй, саашадаа hайн материально-техническэ талаар тэдхэмжэ хэрэгтэй гэжэ онсо тэмдэглэгдээ.

Фото: egov-buryatia.ru/minobr