Ниигэм 25 nov 2020 833

​Аяншалгын һалбарида Буряадай Засаг газар туһаламжа үзүүлнэ

Коронавирус үбшэнэй һүжэрһэн орёо сагта аяншалга яагаад хүгжөөхэ тухай онлайн суглаанда Буряад Уласай аяншалгын яаманай сайд Мария Бадмацыренова һаяхана хабаадаба. Тус хэмжээ Ород гүрэнэй Федерациин Зүблэлэй хороон эмхидхээ гээд хэлэлтэй.

СOVID-19 үбшэндэ хохидоһон аяншалгын һалбарида яагаад туһалхаб, эмхи зургаанүуудые дэмжэхэ тухай һонирхолтой зугаа дүхэриг шэрээдэ хабаадагшад табяа.

Мария Бадмацыреновагай тэмдэглэһээр, Буряад Уласай Засаг газар, илангаяа Толгойлогшо Алексей Цыденов, аяншалгын һалбарида ехэ туһаламжа үзүүлһэн байна. Ростуризмтай нягта харилсаа холбоотойгоор хүдэлһэнэй ашаар, TUI Россия гэһэн аяншалгын оператор Ород гүрэнэй аяншалагшадые Буряад орондо асаржа, гайхамшагта байгаалиитай танилсуулаа. Тиигэжэ 10 гаран чартерна агаарай рейс Улаан-Үдын аэропорт буугаа. “Туристический кэшбек” гэһэн гүрэнэй тэдхэмжын түсэл Буряадта бэелүүлэгдэнэ.

- Аяншалгын һалбарида хүдэлдэг хүн зониие ажалаа алдахагүйн түлөө Буряад Уласай Засаг газар яһала ехэ туһаламжа үзүүлээ. Аренднэ, коммунальна түлбэринүүдэйнь хубииень бидэ бэе дээрээ даажа абаабди. Мүн бусадшье тэдхэмжэ үзүүлэгдээ, - гэжэ Мария Бадмацыренова мэдүүлээ.

Буряадай түлөөлэгшэдһөө гадна суглаанда Хойто Кавказай можо хизаарнуудай аяншалгын һалбариинхиид хабаадаа.

 

Автор: Борис БАЛДАНОВ