Ниигэм 26 nov 2020 587

Хорото үбшэн хойномнай гү?

Хорон вирус хорбоо дэлхэйгээр тараhаар. Тиихэдээ наhатай зониие хайрланагүй гэжэ харанабди. Залуушье зон энэ үбшэнhөө арай шамай мултарна. Бэе дээрээ үзэhэнөө, яагаад арга гараhанаа хөөрэжэ үгэхыень эдэгэhэн зондо хандабабди

Хорон вирус хорбоо дэлхэйгээр тараhаар. Тиихэдээ наhатай зониие хайрланагүй гэжэ харанабди. Залуушье зон энэ үбшэнhөө арай шамай мултарна. Бэе дээрээ үзэhэнөө, яагаад арга гараhанаа хөөрэжэ үгэхыень эдэгэhэн зондо хандабабди.

Янжима Дармаева, «Буряад-ФМ» радиогой сэдхүүлшэн:

- Ковид үбшэн намайе алад гараагүй. Бултадаа гэр бүлөөрөө үбдэжэ байхада, балайшье зохид байгаагүй. 37,2-37,5 температура түрүүшын 2 үдэр байгаа. Саашаа бүри ехэ боложо эхилээд, 7 хоногой туршада халуураабди. Эм уухада, нэгэ хэдыхэн сагта температура буураад лэ, дахяад бодожол байха юм. Толгой, нюрган, хүл гар - бүхы бэе ехээр үбдэнэ, шуһанай даралта бодоно.  Соодотой уһаар үргэлжэ хоолой ба хамараа булхажа сэбэрлээбди.  Эмшэдэй хэлэһэн соонь эмүүдые, жэмэсэй шүүһэ, витаминуудые уужа, һайн болообди. Мяханай шүлэн дээрэ шанаһан аарса ехэ туһатай байна. Шадал оруулна.  Мүн шуһаяа шэнгэрүүлжэ байха гээшэ шухала - аспирин дүрбэ хубаагаад, нэгэ хубииень үдэр бүри ууха хэрэгтэй гэжэ эмшэд манда хэлэжэ үгөө һэн.

Лия Балданова, мэдээжэ балерина:

- Түрэлхидөөрөө хамта нэгэ адли үбдэжэ эхилээбди. Долоон хоногой туршада халуумни буураагүй. 37,8 – 38,2 гээд лэ харуулжа байгаа. Эдеэн орохоёо болёо. Толгоймни үбдөө. Үнэр ба амта илгаруулхаяа болёоб. Һара шахуу үбдөөб. Мүнөө һайн болооб. Тиибэшье бэеэ шангалха гэжэ оролдолго хэнэб. Элдэб витаминуудые уунаб. Газаагуур удаан ябанаб. Бэеэ гамныт даа гэжэ бултанда хүсэхэ байнаб!

Октябрина Дамдинжапова, “НоваПринт” хэблэлэй захирал:

- Нүхэртэеэ хамта эмнэлгын газарһаа гараһаарнай, 13 үдэр үнгэрбэ. 12 үдэр гэртээ үбдөөд, 10 үдэр эмнэлгын газарта арга гараад, бэемнай һулараа. Шадал тэнхээ гэжэ үгы. Гэр бараагаа өөдэнь татахадаа, ехэ удаан хүдэлнэб. Хахад часай туршада хэдэг аад, хэдэн үдэр нобшорноб. Ханяадан үлэнхэй. Тиимэһээ уушхаяа сэбэрлэхын тулада үдэр бүри ябагаар ябахаяа оролдоноб. Эсэхэдээ, һуужа амарнаб. Участково эмшэндээ хандахадамни, уушхыем шалгаад, зосоонь үшөө үбшэн байна гээ. Багахан юм ха. COVID-19 үбшэнһөө эдэгэбэшье, амилхада хүндэ, шуһанай даралта һүрэнэ, нюдэнэй хараа муудана гэжэ байжа зон гомдоно. Тиимэһээ үдэр бүри дасхалнуудые хэхэ, витаминуудые ууха, һайнаар унтаха хэрэгтэй.

Алексей Гыргенов, олониитын ехэ ажал ябуулагша:

- Байнгүй ханяагааб. Бүхы доторхимни гарашана аа гү гэхээр болоо. Юрын ОРВИ-һаа ондоол даа. Эгээл нарин газартаа таһардаг гэдэг гүб даа. Тэрээн шэнги урдань зобоодог байһан үбшэнгыеш дайрана. Минии хоолой хордоод, хаагдажа туляадаг һэн. Ковидоор үбдэхэдэм, тэрэ үбшэмни бүри эршэтэйгээр һүжэрөө. Тиимэһээ эмшэдэй заабаряар эмүүдые бэдэрээб. Эмэй сангуудта хэрэгтэй эмүүд үсөөн. Һайн дуратанай хүдэлөөн манай эндэ ехэ эдэбхижэжэ, туһаламжа үзүүлнэ. Би тэдээндэ унаагай тоһо түлишэ арга шадалаараа хээд үгэдэг һэмби. Минии үбдэхэдэ, тэдэн намда баһа туһалаа. Мэдээжэ блогер Аюна Саганова хэрэгтэй эмүүдые асаржа үгөө. Хэды сүлөөгүйшье һаа, энэ басаган хүн зондо туһалхаяа оролдоно. Эмшэднайшье эдэ үдэрнүүдтэ ехэ сүлөөгүйл даа – үбшэнтэн олон. Хайратайшье гээшэнь. Тэдэнээ гамная гэхэ байнаб!

Надежда Шеметова, “Арун” соёлой түбэй хүтэлбэрилэгшэ:

- Үбдэхэгүйл гэжэ оролдыт даа! Жэл хахад саана хүбүүмни инсульт болоһон байгаа. Хоюулаа коронавирус үбшэ халдахаагаад, эмнэлгын газарта арга гараабди. Урда тээхи дүнгүүднай хуу һалаа. Хүбүүнэйм хүлнүүд ябахаяа болёо. Зүүн гарынь хүдэлнэгүй. Дахинаа эмнэлгэ эхилхэмнай. Хаанаһаа хүсэ шадал, тэнхээ абахамни гээшэб? Бэеэ гамныт даа! Юрын грипп бэшэ. Минии нэгэ түрэлэйхи ковид үбшэ халдахаагаад, диабедтэйб гэжэ мэдээ. Үшөө нэгэ танилни баһал энэ үбшэндэ нэрбэгдээд, бөөрэнь үбшэн гэжэ мэдээ. Хорон үбшэн хойномнай үлөө гээд, һанаа амар ябахаар бэшэ. Мэргэжэлтэдэй хэлэһээр, хүнэй бэедэ эсэргүүсэхэ бодосууд удаан байдаггүй– 2-5 һара болоод һалашадаг. Тиимэһээ дахинаа үбдэжэ болохоор. Теэд хоёрдохиёо үбдэһэн зон дайралдабашье, тон үсөөн гэжэ хэлсэнэ.

Сарюуна Эрдынеева, “Буряад үнэн” сониной харюусалгата секретарь:

- Дүшэ наһандаа дүтэлжэ байһан би яһала бэлээр энэ үбшэ дабааб. Гурбан үдэр халуурааб. Бага сага ханяагааб. Эмүүдые балай уугаагүйб гэхэдэ болохо. Һүтэй ногоон сайгаал һорожо мэдээб. Үхибүүдэй уушханиинь сэбэр тула энэ үбшэ халдахаанагүй ха. Тиибэшье бэедэнь хорон байжа болохо гээд, эмшэд хэлэнэ. Үбшэ тарааха аргатай юм ха. Тиимэһээ би хүбүүдээрээ һара шахуу түрэлхидтөө ошонгүй байгаабди. Үбдэхэдөө, ямаршье арга хэрэглэхээр бэлэн байнаш. Танил ветеринарни малай эм уугаад туршахыем дурадхаа һэн. Үшөө һэргылэмжын арга болгоод хэрэглэхэдэ болохо гээ. Би тиихэдэ яһала һайн боложо байгааб. Гэбэшье эхэ эсэгынгээ түлөө һанаата болоод, дурадхаһан эмыень абаашажа үгөө һэм. Тэдэмни үдэр бүри уу ууһаар, маажууртай болошоо. Аллергинь хүдэлөө ха. Гэбэшье аллергиһээ хүн үхэдэггүй гэжэ тэдэнэйнгээ һанааень заһанаб.