Ниигэм 26 nov 2020 424

​Аяншалгын хүгжэлтын табан жэлэй түсэб Буряадта баталагдаа

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

2021-2026 онуудта бэелүүлэгдэхэ аяншалгын һалбариин түсэлнүүд элирүүлэгдэбэ. Тэндэ 74 гол проект нэрлэгдээ.

Аяншалгын хүгжэлтын түсэбүүдтэй танилсалгада Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов, Засагай Газарай түлөөлэгшэд, тэрэ тоодо гурбан сайд хабаадаһан байна.

«Энергия Байкала», «Путь к Байкалу», «От Байкала до Саян», «Лед Байкала», «Музыка Бурятии», «Наедине с Байкалом», «Музыка Бурятии: сельский туризм», «Искусство Бурятии», «Сплотись на Байкале», «Зарядись на Байкале», «Древние миры Байкала», «Спортивный Байкал» гэһэн гол 12 шэглэлээр ажал ябуулагдахаар хараалагданхай.

Түнхэн аймаг, Хүбсэгэл далайһаа Байгал хүрэхэ харгы, Улаан-Үдэ хото болон Байгал далайн хойто болон урдахи таланууд, Горячинск, Максимиха, Святой нос, Мамай уула холын аяншалагшадые һонирхуулна гэжэ тэмдэглэгдээ.

Буряад Уласай аяншалгын яаманай сайд Мария Бадмацыреновагай хэлэһээр, удангүй Сбербанкын туһаламжаар Эрхүү хотын Засаг газартай хамтын ажал ябуулагдаха. Нягта харилсаа холбоотойгоор “Байкал” гэһэн нэгэдэмэл бренд доро инвестици оруулагшадтай хэдэн уулзалга болохоор хараалагдана. «Road show» гэһэн нэрэтэй танилсуулганууд 2020 оной декабрь һараһаа эхилхэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газар