Ниигэм 26 nov 2020 904

​Буряадай ойн ажахынуудта шэнэ унаанууд абтаба

© фото: pixabay.com

Буряадай ойн ажахыда шэнэ машинанууд үгтэбэ. «Нива» болон «УАЗ» түхэлэй 46 машина уласай аймагуудай ойн ажахынуудаар тараагдаба.

Уласай ойн ажахын агентствын хүтэлбэрилэгшын орлогшо Виктор Томинай гарhаа ойн харуулшад түлхюурнудые абаба.

Ой соогуур ябажа, шалгалта үнгэргэхэ гэхэдэ, техникэ хүрэдэггүй hэн. Хуули бусаар модо отолхо, түлеэ бэлдэжэ байhан зониие бариха гэхэдэ, машина олдохогүй, удаан саг соо хүрэжэ ошодог байгаа.

«Шэнэ машинатай боложо, түргэн дары ой руу хүрэхэ аргатай болобобди», - гэжэ Заудинска ойн ажахын мэргэжэлтэн Дмитрий Дрыгин хэлэнэ.

Табан автомашинын түлхюур энэ удаа барюулагдаба. «Нива» болон «УАЗ-Хантер» түхэлэй 46 машина абтагдаа. Шабартай, муу харгынуудые эдэ машинанууд гаталжа шадаха хүсэтэй. Ой соохи харгынуудаар ябахада, тон тааруу.

Федеральна hанhаа унаа худалдан абалгада 31 сая түхэриг мүнгэн hомологдоһон байна. Уласай бүхы ойн ажахынуудые автомашинаар хангаха түсэб бии.

«Ой соо хуули бусаар модо отологшод олон боложол байна. Эдэ зонтой тэмсэхэ талаар ехэ ажал ябуулнабди. Мүнөө шэнэ автомашинануудтай болоод, бүри hайнаар ажалаа ябуулхабди», - гэжэ ойн ажахын агентствын хүтэлбэрилэгшын орлогшо Виктор Томин хэлэнэ.

Үнэхөөрөөшье, шэнэ автомашинанууд ойн ажахын мэргэжэлтэдтэ ехэ туhа боложо үгэхэ, ажалаа шанар hайтайгаар эмхидхэгдэдэг болохо.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com