Ниигэм 26 nov 2020 592

​Буряад Уласта талха таряан hайн ургаа

© фото: pixabay.com

Буряадай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой яаман жэлэйнгээ уридшалhан үрэ дүн гаргаа. Хэсүүхэн улиралай тогтоошье hаань, талха таряа таридаг ажахынууд яhала үндэр амжалтануудые харуулба. Таряанай ургаса нэгэ гектарhаа 16 центнер хүрэтэр Буряадта ехэ болоо. Һүүлэй хорёод жэлдэ иимэ ехэ ургаса байгша ондо абтаа.

Байгша ондо 96 мянган тонно таряан хуряагдаа. Нёдондо жэлтэй зэргэсүүлхэдэ, 4 бүхэли арбанай 3 процентээр ехэ гээд тоологдоно. Мэргэжэлтэдэй тэмдэглэhээр, мүнөө үе сагай технологи хэрэглэжэ, агротехнническэ эрилтэнүүдые сахиhанhаа, мүн ухаатайгаар түсэб зохёоhонhоо, таряан hайнаар ургаа. «Коронавирусай хүндэ байдалда хүдөө ажахын hалбари өөрынгөө талые барижа шадаа. Хүдөө ажахы гээшэмнай таhалгаряагүй ажаллажа байдаг гээшэ. Амаралта гэжэ байхагүй. Тиимэhээ ямаршье үбшэн тахалай ерээшье hаа, ажал замхахагүй», - гэжэ Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо, Буряадай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайд Даба-Жалсан Чирипов тэмдэглээ. Улас дотор дунда зэргын ургаса 12 процентээр ехэ болоо. Бэшүүрэй аймагта 20286 тонно, Тарбагатайн аймаг 18786 тонно, Мухар-Шэбэрэй аймагта 17363 тонно орооhото ургамал суглуулжа абаhан байна. Энэ гурбан аймагуудай ажахынууд эрхимлэжэ, тон hайн дүнгүүдые харуулhан байна. 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com