Ниигэм 26 nov 2020 1092

Улаан-Үдэ хотын ажаhуугшад балконоор дүүрэн мяха худалдажа абаха аргатай

Үбэлэй хаhын ерэхэдэ, арад зон «үүсэ» гээд гүйлдэдэг заншалтай

Үбэлэй хаhын ерэхэдэ, арад зон «үүсэ» гээд гүйлдэдэг заншалтай. Теэд хотын ажаhуугшадай олонхи хубида хүдөө нютагуудаар адуу мал баридаг түрэлхид үгы. Тэдэнэр хотын дэлгүүрнүүдтэ үнгэргэгдэдэг мяханай яармагhаа үүсэеэ худалдан абадаг.

Ноябриин 25-hаа зүбшөөлтэй дэлгүүрнүүд дээрээ хүдөөhөө арад зон мяхаяа асаржа наймаанда дэлгээнэ. Иимэ яармагай үнгэргэхэ тухай асуудал табигдаад байгаа, ушарынь халдабарита үбшэн короновирус.

«Иимэ түхэлэй яармагууд заатагүй хэрэгтэйень бидэ ойлгожо байгаабди, хотынхид хүдөө нютагуудаар мяха абахаяа ошохо hэн. Теэд, ковидоор үбдэhэн эгээн олон зон Улаан-Үдэ хотодо байна ха юм. Тиимэhээ дэлгүүрнүүдтэ ариг сэбэрэй байдал шанга сахигдана. Ехэ онсо хиналта доро яармагууд үнгэрнэ», -  гэжэ хүдөө ажахын яаманда хэлэнэ hэн. 

Нүгөө талаhаань хараад үзэхэдэ, хүдөөгөөрхин нэгэ, хоёр жэлэй туршада тэжээhэн малаа үүсэлжэ, мүнгэ алта олоно ха юм даа. Яармагууд дээрэ бүхы аймагуудhаа мяхан асарагдана. Заха холын Захааминай аймагhаа эхилээд, Хурамхаанай аймаг хүрэтэр. Асарагдаhан мяхан булта ветеринарна шалгалта заатагүй гарана. Тиин яармагууд дээрэ гараhан мяхан сэбэр, элдэбын үбшэ хабшан үгы гэжэ мэдэхэ хэрэгтэй.  Гахайн, адуунай, үхэрэй мяхан үргэнөөр дурадхагдана. Яармаг ноябриин 29 болотор «Центральный рынок», «Стимул», «Фортуна», «Capital Mall», «Крестьянский» гэhэн дэлгүүрнүүдтэ үглөөнэй 10 сагhаа ажаллажа эхилнэ.

 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: Анна Огородник