Ниигэм 26 nov 2020 962

​Буряад Уласай Муя аймагай Таксимо һууринда хүүгэдэй наадаха шэнэ талмай нээгдэбэ

© фото: Буряад Уласай барилгын яаман

Буряад Уласай Муя аймагай Таксимо һууринда хүүгэдэй наадаха шэнэ талмай ашаглалгада тушаагдаба. Олониитын ажабайдалда шухала талмай Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай тогтоолоор «Болбосон түхэлтэй хотын оршон байдал байгуулга» болон «Гэр байра болон хотын оршон» гэһэн үндэһэн түсэлнүүдэй хэмжээндэ бэелүүлэгдэбэ. Хүүгэдэй наадаха талмай барилгада 3 сая түхэриг гүрэнэй һанһаа һомологдоо. Тиигэжэ хүүгэдэй талмайн дэбисхэр гэрэлтүүлэгдэжэ, хүреэ хашаань хүсэд һайнаар хэгдэбэ.

“Энэ түсэл бэелүүлгэдэ нютагай зон эдэбхитэйгээр оролсожо, эндэхи газараа бог шоройһоо сэбэрлээ. Ерэхэ жэлдэ энэ талмайгаа тойруулан модо, бургааһа тариха түсэб бии” – гээд, Буряад Уласай барилгын яаманай сайд Николай Рузавин тэмдэглэбэ.

Зургаа һарын хойно энэ газарта юуншьегүй, сүлөө хооһон байһан юм. Таксимогой эдэбхитэй ажаһуугшадай үүсхэлээр хүүгэдэй наадаха талмай болбосон түхэлтэй болгогдожо, эдиршүүлэй сэнгэхэ, наадаха талмай һайжаруулагдаба. Нютагай эдиршүүлэй наадаха талмай Таксимо һууринай Советскэ гудамжаар баригдаа. Юуб гэхэдэ, эндэһээ холо бэшэ һургуули болон хүүгэдэй хоёр сэсэрлиг оршоно.

Нааданай шэнэ талмайда амаралгын болон  тамирай хэшээлнүүдые үнгэргэхэ газарнууд түхеэрэгдэнхэй. Зунай сагта бороо хураһаа хоргодохо һарабшануудшье олоор хэгдэнхэй.

 

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай барилгын яаман