Ниигэм 27 nov 2020 349

Буряад Уласай Ахын, Захааминай, Хэжэнгын аймагуудта үнгэрһэн жэлдэ олон хүүгэд түрөө

Ород Уласта ноябрь һарын һүүлшын амаралтын үдэр Эжын үдэр тэмдэглэгдэдэг. Энэ жэл һайндэр ноябриин 29-нэй үдэр тудана.

Буряад Уласай статистикын талаар хороон һонин баримтануудые тодорхойлбо. Буряадта дунда зэргээр 28 наһатай эхэнэрнүүд түрүүшынхиеэ үхибүү түрэнэ гээд бүридхэгдэбэ. Гэхэтэй хамта 20-29 наһатай эхэнэрнүүд олон хүүгэдые түрэнэ.

2019 оной туршада 18 наһа гүйсөөдүй басагад 169 үхибүүдые түрөө. Харин 45 наһанһаа эхилээд, 48 наһа хүрэтэр 18 эхэнэрнүүд түрүүшынхиеэ хүүгэдтэй болоо.

Хүүгэдые түрэһэн эхэнэрнүүдэй 44 % дээдэ мэргэжэлэй эрдэмтэй, 26% дунда мэргэжэлтэй, 19 % дунда һургуули дүүргэһэн гээд бүридхэгдэһэн байна.

2019 оной туршада Буряад Орондо хамтадаа 12471 үхибүүн түрөө. Тэдэнэй 6422-нь хүбүүд, 6049-нь басагад. Хото городуудта 6990 хүүгэд, хүдөө нютагуудта 5481 үхибүүн түрэбэ. Эдэ хүүгэдэй 30 % гэр бүлын түрүүшын үхибүүн, 33 % - хоёрдохи, 23 % - гурбадахи үхибүүн болоно.

Ахын, Захааминай, Хэжэнгын аймагуудта үнгэрһэн жэл олон хүүгэд түрэһэн байна.  

Байгша оной эхиндэ Буряад Уласта 515,2 мянган эхэнэр ажаһууна. Тэдэнэй 39 %  хүдөө нютагта ажаһуудаг. Үхибүү түрэхэ наһанай (15-һаа эхилээд 49-тэй болотор) 233,3 мянган эхэнэр тоологдоно.

Фото: pixabay.com